Gjyqtrja Luveda Dardha
KPK Lajme Vendi

Huamarrja nga prindërit vendos në vështirësi gjyqtaren Luveda Dardha

Sipas Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, gjyqtarja e Shkodrës Luveda Dardha nuk ka provuar burimin e krijimit të një huaje të dhënë nga prindërit për shlyerjen e një pjese të çmimit të një apartamenti, ndërkohë që ajo deklaroi se është në pamundësi objektive të vërtetojë me dokumentacion ligjor të ardhurat e përfituara nga aktiviteti ambulant […]