Gjyqtari i Gjykatës së Tiranës, Gerd Hoxha pas seancës në Kolegj. Foto: Edmond Hoxhaj.
KPA Lajme Veting

KPA shkëmben aktet për gjyqtarët Gerd Hoxha dhe Elbana Lluri

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA vendosi të premten më 6 maj që në funksion të shqyrtimit të ankimit të Komisionerit Publik ndaj vendimit të konfirmimit në detyrë të gjyqtarit të Tiranës, Gerd Hoxha, të marrë aktet nga fashikujt e çështjes së ish-bashkëshortes së tij, gjyqares së Apelit Tiranë, Elbana Lluri. Njësoj Kolegji vendosi dhe në seancën e të mërkurës më 4 maj për çështjen e gjyqtares Lluri.

Vendimarrjet e dy trupave të KPA erdhën pas paraqitjes së një opinoni nga vëzhguesi ndërkombëtar, Theo Jacobs, ku bazuar në argumentin se provat kanë tendencë të jenë të njëjta, kërkoi bashkimin e çështjeve me qëllim shmangien e standarteve të dyfishta në shqyrtimin e ankimeve dhe për efekt të ekonomisë gjyqësore. Në vjimin, ONM kërkon që, nëse çështjet do shqyrtohen të ndara, atëherë gjykimi të kryhet në të njëjtën kohë.

Komisioneri Florian Ballhysa vërejti se ankimi ndaj vendimit të Komisionit për Hoxhën ishte kryer nga Komisioneri Darjel Sina që është emëruar së fundmi në Gjykatën e Lartë.  Bazuar në këtë fakt ai kërkoi kohë për t’u njohur me çështjen.

Ndërsa gjyqtari Gerd Hoxha paraqiti qëndrimin e tij kundërshtues ndaj opinonit të ONM-së. Sipas tij, në opinion nuk qartësohen dispozitat për shkëmbimin e akteve dhe se ky veprim nuk u shërbente qëllimeve të pretenduara.

Gjyqtari Gerd Hoxha u konfirmua në detyrë me shumicë votash më 3 qershor 2021 nga komisionerët Genta Tafa Bungo dhe Olsi Komici, ndërsa Brunilda Bekteshi në pakicë çmoi se subjekti i rivlerësimit nuk arriti të provojë burimin e një huaje të marrë nga ish-bashkëshortja prej prindërve të saj, që ka shërbyer për shlyerjen e një kredie 25 mijë euro të përdorur për rikonstruksionin e një apartamenti. Konfirmimi i Hoxhës u ankimua nga Komisioneri Publik Darjel Sina pas një rekomandimi të Operacionit ndërkombëtar të Monitorimit, ONM.

Hoxha e paraqiti qëndrimin e tij të premten bazuar në dy hipoteza, nëse çështja do të ishte duke u shqyrtuar në shkallën e parë dhe në atë të Apelit. Sipas tij, në shkallën e parë merret vendim për bashkimin e padive para seancës përgatitore, kryesisht, ose me kërkesë të pditësit. Subjekti vërejti se nuk kishte një veprim të ndërmarrë kryesisht për bashkimin e çështjeve, ndërkohë që as Komisioneri Publik në cilësinë e palës paditëse nuk kishte bërë një kërkesë të tillë.

Sipas Hoxhës, një gjë e tillë nuk ishte kërkuar që në fillim prej ONM-së. Subjekti theksoi se ankimet përmbajnë shkaqe të ndryshme, pasi për ish-bashkëshorten konstatohet si gjetje një vlerë 5 milionë lekë e krijuar përpara martesës, për të cilën atij nuk i është ngritur shkak. Po ashtu, Hoxha solli në vëmendje faktin se ndaj tij janë ngritur shkaqe dhe në kriterin e profesionalizmit.

Duke argumentuar për rastin nëse çështjet gjykohen në shkallën e dytë, Hoxha deklaroi se mund të ndodhte bashkimi i ankimeve për të njëjtin vendim. “Por janë vendime të ndryshme, për subjekte të ndryshme dhe për shkaqe të ndryshme,” pohoi Hoxha.

Ai deklaroi se nuk mund të qëndronte qëllimi për ekonomi gjyqësore, pasi tashmë Kolegji ishte investuar në kryerjen e dy analizave financiare të veçanta, një për ankimin e Komisionerit ndaj konfirmimit të tij dhe tjetrën për çështjen e ish-bashkëshortes. Hoxha konstatoi se analizat financiare janë kryer nga ekspertë të ndryshëm dhe se kanë rezultate të ndryshme. Sipas tij, për rrjedhojë duhet të shpallen të pavlefshme dhe duhet të kryhet një analizë tjetër financiare që do të kërkojë kohë.

Hoxha solli në vëmendje jurispudencën e KPA-së lidhur me raste të subjekteve të tjerë të rivlerësimit, që pavarësisht lidhjeve të tyre të posaçme si bashkëshortë apo lidhjeve të gjakut, ishin gjykuar gjithmonë veçmas. Në përfundim, ai këmbënguli se kërkesa e ONM për bashkimin e çështjeve nuk i qëndronte qëllimit të pretenduar dhe kërkoi që procesi të vijojë i ndarë për secilin.

Me shumicë votash, Kolegji vendosi të marrë në këtë gjykim aktet e fashikujve të çështjes së gjyqtares Elbana Lluri dhe shtyu seancën për t’u dhënë kohë palëve të njihen dhe të përgatisin qëndrim, përfshi edhe për analizën financiare. KPA vendosi të mos çelë hetimet për tre denoncime nga publiku, duke vlerësuar se nuk plotësojnë kriteret. Seanca e radhës do të zhvillohet më 25 maj, në porën 12:30.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *