Analiza dhe Opinione

Mospagimi i tatimeve për të ardhurat penalizoi gjyqtaren Gentiana Xhelili

Mospagesa e detyrimeve tatimore për të ardhurat e deklaruara si të përfituara nga qiraja e një apartamenti dhe toka bujqësore në pronësi të prindërve të bashkëshortit, si dhe për fitimet e siguruara nga shitja e dy makinave, sollën moskonsiderimin e tyre si burime për krijimin e gjendjeve cash dhe kryerjen e investimeve nga familja e […]