Seanca dëgjimore për gjyqtarin Jak Ndoka | Foto : E. Hoxhaj
Analiza KPA

Argumentet e KPA-së që vulosën shkarkimin e Jak Ndokës

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA i gjeti të bazuara konkluzionet e Komisionit për mungesë të burimeve financiare të ish-gjyqtarit të Lezhës, Jak Ndoka, si dhe dyshimet për fshehjen e një pjese të apartamenti në emër të vëllait, por e lehtësoi këtë subjekt rivlerësimi nga konstatimi i cënimit të besimit të publikut. Ndërkohë, trupa e Kolegjit është ndarë në konkluzionin për fshehjen e apartamentit, ku pakica çmon se kjo rrethanë nuk qëndron.

Gjyqtari i Lezhës, Jak Ndoka u shkarkua nga detyra më 24 nëntor 2021, pasi Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, KPK konkludoi se ai ka ndërmarrë hapa për të fshehur ose paraqitur në mënyrë të pasaktë pasuritë; se nuk ka shpjeguar bindshëm burimin e krijimi të tyre; si dhe ka cënuar besimin e publikut tek drejtësia me veprimet e tij në transaksionet e kryera për një apartament.

Ndoka ushtroi ankim duke pretenduar se në Komisionin nuk i ishte ofruar proces i regullt ligjor, si dhe ngriti shkaqe kundër konkluzioneve për pasurinë, kriterin e vetëm për të cilin u përmbyll hetimi administrativ. Kolegji i ka gjetur të pabazuara në fakte dhe në ligj shkaqet e ankimit të subjektit të rivlerësimit për shkelje procedurale dhe cenim të së drejtës së tij për një proces të rregullt ligjor.

Shkaqet për pasurinë

Komisioni ka ngritur dyshime se gjyqtari Ndoka ka deformuar të vërtetën për çmimin e shitjes së një apartamenti të vjetër me sipërfaqe 68 m2 në Lezhë duke nënshkruar katër kontrata të ndryshme, me qëllim justifikimin e burimeve financiare për blerjen e disa pasurive të tjera në vijim.

Nga hetimi në KPK janë evidentuar dy aktmarrëveshje për shitjen e apartamentit të nënshkruara nga subjekti, një e datës 19 prill 2007 dhe tjetra e 24 prillit 2007, si dhe një kontratë e shitblerjes së pasurisë, po e datës 24 prill 2007 – ku në të tre këto akte, çmimi i shitjes së banesës është përcaktuar 5.3 milionë lekë.

Ndërkohë, ASHK-ja Lezhë ka informuar se egziston dhe një kontratë tjetër shitblerje për këtë apartament me datën 24 prill 2007, sipas së cilës subjekti ia ka shitur këtë apartament shtetasit L. M. kundrejt çmimit prej 3 milionë lekë. Komisioni konstaton se detyrimet tatimore janë shlyer vetëm për shumën 3 milionë lekë dhe për këtë arsye kjo vlerë është konsideruar në analizën financiare.

Në përfundim, Komisioni ka konkluduar se lidhja dhe nënshkrimi i disa kontratave për të njëjtën pasuri, me ndikim edhe në burimet financiare për pasuritë e krijuara më vonë, cënojnë besimin e publikut të sistemi i drejtësisë.

Subjekti ka pretenduar në ankim se vlera e shitblerjes ka qenë 5.3 milionë lekë. Sipas tij, blerësi L. M., në momentin e regjistrimit të pasurisë, ka paraqitur pranë ZVRPP-së Lezhë një kontratë shitblerjeje të ndryshme nga ajo që kanë paraqitur palët para noterit, me qëllim justifikimin e shumës së kredisë.

Ai ka vërejtuar se Komisioni ka marrë në konsideratë vetëm kontratën, e falsifikuar që blerësi L. M. ka paraqitur në ZVRPP-në Lezhë për regjistrimin e pronës, si dhe nuk e ka thirrur këtë person si dëshmitar dhe nuk ka kryer ekspertim për provat e paraqitura.

Pas verifikimit të akteve të dorëzuara nga Ndoka, Kolegji vlerëson se subjekti nuk arrin të provojë kalimin e shumës 5.3 milionë lekë për llogari të tij, me transaksione bankare apo cash.

Po ashtu, vlerësohet se mbetet në nivel deklaratativ pretendimi tjetër i subjektit se, se një pjesë e të ardhurave nga shitja e apartamentit i ka përfituar pas lidhjes se kontratës së shitblerjes. “Gjithashtu, subjekti në deklaratat periodike vjetore nuk jep asnjë të dhënë për pjesën e mbetur nga pagesa e këstit të dytë të pretenduar nga shitja e apartamentit në vlerën 2.300.000 lekë, pas përdorimit të shumës 1.500.000 lekë që ka shërbyer si pagesë për blerjen e apartamentit në vitin 2008”, konstaton KPA dhe e gjen të drejtë konkluzionin e KPK që ka konsideruar si të ardhura të ligjshme nga shitja e apartamentit vetëm vlerën 3 milionë lekë.

“[…]Jo vetëm për shkak se subjekti nuk arrin të provojë përftimin e vlerës prej 5.300.000 lekësh nga shitja e apartamentit, por edhe se nuk provon as pagesën e detyrimit tatimor për këtë të ardhur”, argumenton KPA.

Lidhur me pretendimin e për depozitimin e një kontrate të falsifikuar në ZVRPP nga blerësi, Kolegji vlerëson se subjekti i rivlerësimit duhej t’u ishte drejtuar organeve kompetente që në momentin e konstatimit të këtij fakti në fazën e hetimit administrativ në Komision.

Sipas KPA, Ndoka nuk ka arritur të shpjegojë interesin dhe përfitimin e palës blerëse në këtë rast, pasi i vetmi përfitues nga ky veprim, ka qenë vetë ish-gjyqtari, i cili ka pasur detyrimin e pagesës së tatimit për kalimin e pronësisë.

Ndërkohë, Kolegji vlerëson ndryshe nga Komisioni lidhur me konkluzionin për cënimin e besimit të publikut tek drejtësia. “Këto veprime të subjektit të rivlerësimit nuk përfaqësojnë një situatë faktike që cenon besimin e publikut te subjekti i rivlerësimit si pjesë e sistemit të drejtësisë”, shprehet KPA dhe shton se paraqitja e disa kontratave dhe ndikimi që ka pasur ky veprim në ligjshmërinë e burimeve financiare për krijimin e pasurisë, janë konsideruar nga Komisioni dhe konfirmuar prej Kolegjit si deklarim i rremë nga ana e subjektit.

Komisioni konstaton se subjekti nuk ka pasur burime të ligjshme financiare për blerjen e një apartamenti me sipërfaqe 108 m2 + njësi shërbimi me sipërfaqe 20 m2 në nëntor të vitit 2007 në Lezhë, përkatësisht në vlerat 3.2 milionë lekë dhe 600 mijë lekë, pasi vlera e konsideruar si e përfituar nga shitja e apartamentit të mëparshëm 3 milionë lekë është vlerësuar e pamjaftueshme.

Subjekti ka kundërshtuar konkluzionin e KPK duke këmbëngulur në Kolegj se e ka shitur apartamentin në shumën 5.3 milionë lekë.

Nisur nga analiza e kryer në KPA që është konsideruar si e ardhur e ligjshme vetëm shuma 3 milionë lekë, është konkluduar se subjekti arrin të justifikojë të ardhurat për blerjen e apartamentit dhe njësisë së shërbimit deri në vlerën e të ardhurave të ligjshme të përfituara nga shitja e apartamentit të mëparshëm, duke rezultuar me balancë negative për krijimin e këtyre dy pasurive, në shumën 859 mijë lekë.

Situatë e ngjashme ka rezultuar dhe për blerjen e një apartamenti banimi me sipërfaqe 87.4 m2 në Shëngjin të Lezhës në vitin 2010 për çmimin 2.6 milionë lekë. Edhe në këtë rast si burim krijimi kryesor të kësaj pasurie, Ndoka ka deklaruar të ardhurat e përfituara nga shitja e apartamentit 68 m2 në vitin 2007, si dhe kursime nga të ardhurat.

Në deklaratën “veting”, subjekti ka deklaruar të ardhura në shumën 60 mijë lekë nga qiradhënia e njësisë me sipërfaqe 20 m2. Në vitet 208, 2009 dhe 2010, Ndoka ka deklaruar të ardhura nga qiraja në vlerën 200 mijë lekë në vit.

Komisioni ka ngritur dyshime se subjekti i rivlerësimit ka fshehur një pjesë të një apartamenti me sipërfaqe 103 m2 në Tiranë. Në deklaratën “veting” Ndoka ka shënuar se ky apartament është porositur në vitin 2012 kundrejt shumës 60 mijë euro dhe si burim krijimi ka deklaruar kursimet cash të periudhës 2009-2011 dhe njё pjesё tё vitit 2012, ndërsa pjesa tjetёr në vlerën 45 mijë euro e paguar nga vëllai A. N. në cilësinë e bashkëpronarit, me kursime të tij cash të krijuara gjatё punёs nё shtetin grek, qё prej vitit 1992.

Ndoka ka deklaruar përdorimin e këtij apartamenti nga viti 2012 e në vijim dhe shpenzime mobilimi. Kontrata e furnizimit me ujë ka rezultuar në emër të tij, ndërsa nuk është provuar që vëllai që është njëkohësisht dhe bashkëpronar, të ketë jetuar në këtë banesë, pasi prej vitesh e ka ndërtuar jetën e tij në Greqi.

Po ashtu, janë gjetur mospërputhje të pretendimeve të Ndokës lidhur me këtë pasuri. Konkretisht, nuk është vërtetuar deklarimi i subjektit se ai disponon 25% të kësaj pasurie pasi nuk është pasqyruar në kontratë, si dhe ka rezultuar i pavërtetë pretendimi së vëllai nuk disponon asnjë pasuri tjetër, pasi ai ka blerë një apartament tjetër në Shëngjin. Komisioni e ka vlerësuar të paqartë mundësinë e vëllait për të investuar në këtë pasuri.

Subjekti ka parashtruar se përdorimi i apartamentit prej tij ka qenë vetëm për periudhën e shkollës së fëmijëve, me miratimin dhe dijeninë e xhaxhait të tyre. Ai ka shpjeguar se kontrata e ujit është lidhur në emër të tij, pasi i vëllai nuk ka pasur mundësi të vinte në Shqipëri. Ndoka ka këmbëngulur se të ardhurat e vëllait janë të dokumentuara me prova shkresore dhe se nuk qëndron pretendimi i KPK-së për pamundësi financiare.

Kolegji konstaton se të vetmet akte mbi të cilat subjekti bazon pretendimet e tij, mbi bashkëpronësinë e apartamentit në Tiranë, janë kontrata e sipërmarrjes, si dhe pagesat e kryera në bankë, mbi bazën e të cilave ai pretendon se ka 25% të apartamentit. “Subjekti i rivlerësimit nuk arriti as të argumentojë se përse nuk është arritur të finalizohet minimalisht një kontratë përfundimtare shitjeje për këtë pasuri, duke konsideruar kohën e gjatë të përdorimit të këtij apartamenti nga familjarët e tij” shprehet KPA dhe vlerëson se ekzistenca e kontratës me UKT-në, deklarimet e subjektit të rivlerësimit për shpenzime mobilimi dhe për përdorimin ekskluziv të apartamentit nga fëmijët e tij gjatë periudhës së shkollës, janë indicie të cilat çojnë në dyshime të arsyeshme për një pasuri në pronësi vetëm të subjektit të rivlerësimit.

Në vijim, KPA vlerëson se edhe në rast se subjekti do të arrinte të provonte me dokumentacion të plotë justifikues të ardhurat e të vëllait, gjithsesi ai nuk arrin të bindë se këto të ardhura janë përdorur prej tij për blerjen e apartamentit. “Vetëm fakti i kryerjes së dy pagesave nga vëllai i subjektit, ndërkohë që nuk provohet asnjë lidhje tjetër e tij me apartamentin në fjalë, nuk provon bashkëpronësinë e tij në këtë apartament”, konstaton trupi gjykues i Kolegjit dhe çmon se Ndoka nuk arriti të provojë të kundërtën e barrës së provës lidhur me fshehjen e këtij apartamenti.

Relatorja Mimoza Tasi ka shprehur mendim paralel lidhur me këtë konkluzion të shumicës. Ajo shprehet se nga aktet e administruara, nuk ka krijuar bindjen se bëhet fjalë për një pasuri të fshehur të subjektit.

“Shumica e trupit gjykues të Kolegjit duhet të mbante në konsideratë faktin që pjesa në përqindje e sipërfaqes takuese të apartamentit në bashkëpronësi përcaktohet në kontratën përfundimtare të shitjes, kalimit të pronësisë e më pas regjistrimit të saj, kontratë e cila nuk rezulton të jetë hartuar ende nga palët deri në momentin e plotësimit të deklaratës ‘veting’”, vëren Tasi dhe çmon se qëndron pretendimi i subjektit se kishte rënë dakord me vëllanë që fëmijët të qëndronin në këtë banesë të përbashkët gjatë periudhës së studimit.

“Shumica nuk ka mbajtur në konsideratë faktin se përdorimi i apartamentit, vërtet ka qenë pa ndërprerje, por vetëm për vitet e shkollimit të fëmijëve të subjektit”, argumenton ajo.

Tasi vlerëson se Ndoka e ka deklaruar saktësisht këtë pasuri, se ka pasur mundësi financiare për investimin në pjesën e tij takuese prej 25% të vlerës së apartamentit në shumën 15 mijë euro, ndërsa vëllai mbetet në pamundësi për mbulimin e një pjese të vlerës së tij të investimit në masën 40 mijë euro.

Ndoka ka rezultuar në pamundësi financiare për blerjen e në automjeti tip “Daimler Chrysler” në vitin 2014 për çmimin 500 mijë lekë edhe nga analiza e kryer në Kolegj.

Megjithëse Kolegji ka pranuar disa prej pretendimeve të subjektit për llogaritjen e shpenzimeve të udhëtimit, e ka gjetur të drejtë konkluzionin e Komisionit se rezulton me balancë negative për periudhën 2006-2016 dhe për rrjedhojë ka lënë në fuqi shkarkimin e tij.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *