Nga një seancë gjyqësore në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit. Foto: LSA
Analiza Korrupsioni KPA Në Fokus

KPA lë në fuqi shkarkimin: Alltun Çela cënoi besimin te drejtësia

Në vendimin për ish-kryetarin e Gjykatës së Sarandës, Kolegji rrëzoi një raport negativ të DSIK-së për figurën si të paprovuar, por la në fuqi vendimin e shkarkimit për pasurinë dhe profesionalizmin.

Nga një seancë gjyqësore në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit. Foto: LSA

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA la në fuqi vendimin e shkarkimit të ish-kryetarit të Gjykatës së Sarandës, Alltun Çela, por dha një vlerësim të ndryshëm mbi kriterin e figurës dhe profesionalizmit nga shkalla e parë e vetingut.

Trupi gjykues i kryesuar nga Albana Shtylla, me relatore Rezarta Schuetz dhe anëtarë  Ina Rama, Natasha Mulaj dhe Ardian Hajdari argumentuan se gjyqtari Çela gjendej në kushtet e konfliktit të interesit dhe shkelje serioze të etikës –duke cënuar besimin e publikut te drejtësia.

Për kriterin e figurës, KPA rrëzoi një raport negativ të DSIK-së, duke e konsideruar atë të paprovuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.

Kolegji i dha të drejtën ish-gjyqtarit Çela mbi disa prej shkaqeve të ankimit, por i konsideroi ato të pamjaftueshme për të ndryshuar vendimin e Komisionit.

KPA i vlerësoi si të pabazuara e të paprovuara pretendimet e subjektit lidhur me shkelje të Komisionit në aspektin procedural, si dhe ka rrëzuar shkaqet e ankimit të tij për diskriminim dhe shkelje të të drejtave të njeriut nga ana e Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.

Problemet për pasurinë

Pasi shqyrtoi pretendimet e ish-gjyqtarit Çela si dhe të gjitha provat dhe aktet e administruara nga Komisioni gjatë hetimit administrativ, Kolegji arriti në përfundimin se subjekti ka kryer deklarime të rremë dhe të pasakta për pasurinë.

Sipas KPA, Çela nuk ka arritur të shpjegojë mospërputhjen e sipërfaqes 500 m² të shtëpisë dhe truallit në fshat, të përfituar me Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi, AMTP në vitin 1994, që më pas e ka regjistruar si pronë me vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Delvinë të datës 12 tetor 1995, me sipërfaqe prej 600 m².

Pretendimet e Çelës se sipërfaqja truall prej 600 m2 përbëhet nga 100 m2 shtëpi dhe 500 m² truall, ku sipërfaqja e truallit në funksion të banesës nuk përllogaritet, u cilësua si alogjik nga Kolegji.

Trupi gjykues i Kolegjit vëren gjithashtu se disa elemente të vendimmarrjes nga Gjykata e Rrethit Delvinë për njohjen e kësaj pronësie, përbëjnë shkak për të arritur në konkluzionin që subjekti i rivlerësimit ka cënuar besimin e publikut.

Kolegji e mbështet këtë konkluzion në faktin se gjykata që drejtonte Çela i ka njohur pronësinë të atit të tij mbi një shtëpi në një sipërfaqe trualli që është evidentuar një vit më herët nga AMTP-ja, të lëshuar në emër të vetë subjektit. Ndërkohë, pak muaj më pas, i është dhuruar ish-gjyqtarit Alltun Çela nga i ati.

Sipas Kolegjit, vendimi gjyqësor është dhënë brenda 6 ditësh nga data e regjistrimit, në një kohë mjaft më të shkurtër krahasuar edhe për kategoritë specifike të procedimeve civile që për nga natyra kërkonin përparësi.

“Me fjalë të tjera, pak muaj pas emërimit të subjektit të rivlerësimit kryetar, gjykata që ai drejtonte i ka njohur babait të subjektit të rivlerësimit pronësinë mbi një shtëpi dhe ka tejkaluar kufijtë e dokumentacionit ligjor me 100 m2, brenda gjashtë ditësh pune [regjistruar më 06.10.1995 dhe gjykuar më 12.10.1995] sipas ligjit të kohës,” thuhet në vendim.

Lidhur me shtëpinë tjetër në qytetin e Sarandës, të ndërtuar para viteve 1990, me sipërfaqe objekti 48,9 m² dhe me shtesë të ndërtuar mbi banesën ekzistuese me sipërfaqe 110 m², Kolegji vlerëson se subjekti i rivlerësimit ka kryer deklarim të rremë lidhur me sipërfaqen e banimit, si në deklaratën periodike, ashtu edhe në atë veting.

Çela kundërshtoi në ankim përfundimet e Komisionit se ka bërë deklarim të rremë dhe të pamjaftueshëm në lidhje me sipërfaqen e apartamentit dhe shtesën e tij. Por Kolegji vëren se Çela nuk ka qenë i saktë në deklarimin e kësaj pasurie ndër vite apo gjatë procesit të rivlerësimit, pasi rezultojnë situata që ai nuk ka mundur t’i shpjegojë dhe t’i justifikojë bindshëm para Komisionit apo në ankim.

Sipas KPA, Çela nuk ka qenë i saktë dhe i sinqertë, qoftë në deklarimin e sipërfaqes së disponuar prej tij si banesë; për vlerën e shpenzuar; për veprimet e ndërmarra për ndërtimin e saj dhe me regjistrimin me vendim gjykate, duke disponuar përtej asaj çfarë diktonte leja e dhënë për rikonstruksionin e banesës ekzistuese.

Kolegji sjellë në vëmendje se subjekti i rivlerësimit përzgjedh dispozitat ligjore në mënyrë të pjesshme dhe qëllimisht konfuzuese.

Sipas Kolegjit, nga vendimi i gjykatës Sarandë për njohjen e pronësisë në vitin 2013 të kësaj pasurie, rezultojnë të paktën tri probleme esenciale në dokumentacionin mbështetës të paraqitura nga subjekti dhe të pranuara e referuar nga gjykata. Akti i kolaudimit daton dy vjet përpara përfundimit të punimeve; kolaudatori është edhe përfaqësues i shoqërisë së ndërtimit që sipas Kolegjit është në kundërshtim me ligjin dhe se ky akt duhej të ndiqte një rrugë institucionale që përfshinte urbanistikën dhe ZRPP-në Sarandë.

Kolegji ngre edhe dyshime për ndikim të ish-gjyqtarit Alltun Çela në vendimmarjen e gjykatës për këtë pasuri, që rezulton të jetë dhënë brenda 20 ditësh nga regjisrimi i çështjes.

“Në kushtet që subjekti i rivlerësimit ka zgjedhur t’i drejtohet gjykatës për të bërë regjistrimin e pasurisë me parashkrim fitues në 2013-ën, pas një harku kohor prej 9 – 11 vitesh nga përfundimi i ndërtimit, për një pasuri të cilën de facto dhe më pas de jure e ka zgjeruar më shumë se 4-fishin e sipërfaqes së blerë në vitin 1995, krijon bindjen se përzgjedhja e kësaj rruge ligjore për regjistrimin e kësaj pasurie është bërë edhe për shkak të aksesit që subjekti i rivlerësimit kishte në gjykatën në të cilën ai ushtronte edhe detyrën e drejtuesit,” thotë Kolegji, duke e konsideruar këtë cenim të besimit të publikut te drejtësia.

Qëndrimi ndryshe për figurën

Kolegji çmon se Komisioni nuk arriti të provojë me dokumente dhe argumente bindëse se faktet e parashtruara në dokumentin e Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit Klasifikuar, DSIK plotësojnë rrethanat për shkarkimin nga detyra të subjektit.

Sipas KPA, elementet e identifikuara gjatë hetimit administrativ në Komision, që referojnë dyshime për veprime të paligjshme me natyrë korruptive dhe ndikim të paligjshëm në disa çështje gjyqësore, nuk kanë lidhje me figurën, por me profesionalizmin.

Në vendimin e KPA-së thuhet se grupi i punës së DSIK-së nuk rezulton të ketë referuar të dhëna konkrete për kontakte të papërshtatshme të subjektit të rivlerësimit me persona të përfshirë në krimin e organizuar dhe se as Çela nuk ka deklaruar të kishte pasur kontakte të tilla.

Trupi gjykues vëren se rastet e referuara në raportin e DSIK-së, që ngrenë dyshime për korrupsion dhe ushtrim ndikimi të paligjshëm. Por në mungesë të provave apo hetimit nga ana e Komisionit, nuk përmbajnë elemente të qenësishme që të cilësohen me ndikim në vlerësimin e kriterit për kontrollin figurës.

Trupi gjykues shprehet se qëndrojnë pretendimet e Çelës lidhur me vlerësimin e kontrollit të figurës, pasi nuk ndodhet në kushtet e deklarimit të pamjaftueshëm. Ndërkohë, Kolegji vëren se nuk qëndron shkaku i ankimit për shkelje të garancive për një proces të rregullt ligjor dhe një qëndrim jobjektiv, paragjykues e armiqësor nga ana e Komisionit.

Konflikti i interesit

KPA arrin në përfundimin se ish-gjyqtari Alltun Çela ka ushtruar detyrën në kushtet e konfliktit të interesit dhe në shkelje serioze të etikës, duke konstatuar papërshtashmërinë për kriterin e profesionalizmit.

Trupi gjykues vëren se Komisioni nuk ka referuar bazën ligjore se ku është mbështetur vlerësimi për konkluzionet e arritura për cilësi të papranueshme në punë të gjyqtarit Çela; gjykim nën nivelin mesatar dhe se nuk është efektiv. Në vazhdim të arsyetimit, KPA evidenton faktin se relatori i çështjes në KPK nuk ka propozuar vlerësimin “i papërshtatshëm” dhe Komisioni nuk ka disponuar me masën disiplinore të shkarkimit nga detyra.

“Kjo zgjedhje e bën të paqartë të kuptohet nëse shkeljet/mangësitë e konstatuara nga gjetjet gjatë rivlerësimit të aftësive profesionale nuk kanë qenë në atë masë sa mund të justifikohet dhënia e kësaj mase disiplinore”, vëren trupi gjykues, duke e konsideruar përfundimin e KPK  “të paargumentuar bindshëm”.

Kolegji trajton konfliktin e interesit të identifikuar në gjykimin e disa çështjeve me palë ndërgjyqëse H.Ç., me të cilin ka patur marrëdhënie miqësore.

Në vendim thuhet se që prej vitit 2000, në të paktën pesë raste, ish-gjyqtari Alltun Çela ka gjykuar çështje dhe ka marrë vendime në favor të H.Ç., që në disa raste ka qenë i përfaqësuar edhe nga motra e tij.

Miqësia mes tyre është vërtetuar nga komunikimet në rrjete sociale të administruara nga Komisioni dhe nga një takim i zhvilluar në Kanada. Sipas Kolegjit, disa prej vendimarrjeve kanë pasur të bëjnë me konflikte për pronat.

“Këto rrethana e vendosin subjektin e rivlerësimit në kushtet e konfliktit të interesit, duke cënuar në këtë mënyrë besimin e publikut te drejtësia”, vlerëson KPA.

Trupi gjykues i Kolegjit sjell në vëmendje se gjyqtarët kanë përgjegjësinë që edhe në jetën jashtëgjyqësore të jenë të vëmendshëm për të mos cënuar autoritetin e pushtetit gjyqësor dhe besimin e publikut te sistemi i drejtësisë.

“…Trupi gjykues i Kolegjit vlerëson se veprimet e subjektit të rivlerësimit, duke krijuar marrëdhënie miqësore me individë të cilët i ka pasur palë në proces, sikurse ka ndodhur me subjektin e rivlerësimit, përbëjnë sjellje që minimalisht nuk i shërbejnë besimit të publikut te drejtësia”, citohet në vendim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *