Gjyqtarja Atalanta Zeqiraj (djathtas) dhe përfaqësuesja e saj ligjore, Romina Zano pas seancës në KPA. Foto: Edmond Hoxhaj.
KPA Lajme Veting

Kolegji pranon prova të reja dhe mbyll shqyrtimin për gjyqtaren Atalanta Zeqiraj

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA pranoi të mërkurën prova të reja të dorëzuara nga gjyqtarja e Vlorës, Atalanta Zeqiraj si dhe vendosi mbylljen e hetimit gjyqësor. Gjithashtu, Kolegji u kërkoi palëve që të përgatisin konkluzionet përfundimtare për t’u paraqitur në seancën e ardhshme, që u njoftua se do të zhvillohet më 13 maj, në orën 09:00.

Gjyqtarja Atalanta Zeqiraj u konfirmua nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit në 30 qershor 2021. Nga hetimi administrativ rezultoi se ajo nuk kishte pasuri të paluajtshme, por përdorte pa kundërshpërblim një apartament të blerë nga babai i saj në Vlorë.

Prej KPK-së u konkludua se babai i subjektit kishte pasur burime të mjaftueshme financiare për blerjen e apartamentit në Vlorë dhe të një tjetri në Tiranë – edhe kjo pasuri e përdorur nga gjyqtarja Zeqiraj gjatë kryerjes së stazhit, pas përfundimit të Shkollës së Magjistraturës.

ONM nga ana e saj rekomandoi që çështja të rishihej nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit, duke argumentuar se interpretimi i KPK bazuar mbi proporcionalitetin nuk ishte i qartë dhe se KPA duhej të interpretonte këtë pjesë të vendimit dhe rihetonte pasaktësitë e gjetura.

Bazuar në rekomandim, komisioneri Darjel Sina konstatoi se në vendimin e KPK paraqiten rrethana të tilla ligjore që e bëjnë të cënueshëm në tërësinë e tij. Ai i kërkoi Kolegjit që të marrë në shqyrtim çështjen dhe të ribëjë vlerësimin e pasurive në përdorim dhe posedim të subjektit të rivlerësimit, me burim të deklaruar nga të ardhurat e personit tjetër të lidhur me të.

Sina parashtroi në Kolegj se në rastin e vendimarrjes së Komisionit për Zeqirjan ngrihen disa çështje për zgjidhje dhe orientim, të cilat mund të kenë rëndësi dhe për njësimin dhe vlerësimin e rasteve të ngjashme.

Në përfundim, ai deklaroi se u qëndronte shkaqeve të ankimit dhe i kërkoi Kolegjit që në përfundim të shqyrtimit të tyre, të vendoste lënien në fuqi ose ndryshimin e vendimit të KPK-së për Zeqirajn.

Gjyqtarja e kundërshtoi si të pabazuar ankimin e Komisionerit, duke theksuar se ishte provuar jo vetëm mundësia e të atit për krijimin e pasurive objekt hetimi, por edhe burimi i ligjshëm i tyre.

Burimet e pasurive

Komisioneri Darjel Sina renditi gjetjet e ONM-së për pasurinë, ku për dy apartamente të blerë nga babai i subjektit, një në Tiranë në vitin 2014 dhe tjetri në 2015-ën në Vlorë konstatohet se konfirmohet mundësia financiare e të atit të gjyqtares, por jo ligjshmëria e burimeve të përdorura.

Për apartamentin në Tiranë të përdorur nga Zeqiraj gjatë periudhës 2014-2015 kur ajo kryente stazhin, vërehet edhe mosdeklarimi i kësaj të drejte reale. Sipas Komisionerit, situatë e ngjashme paraqitet dhe në lidhje me burimet e vlerave 200 mijë lekë dhe 5000 euro të dhuruara nga babai.

Sipas Komisionerit Sina, KPK në vlerësimin e burimeve të krijimit të apartamenteve dhe të shumave të dhuruara është mjaftuar në verifikimin e kapacitetit financiar të babait të subjektit, duke arsyetuar se në rastin konkret nuk rezulton shmangie nga detyrimet tatimore. Por sipas tij, veprimet e përfitimit të shumave të përdorura për blerjen e këtyre pasurive nuk janë bërë duke shpërndarë fitim në fund të vitit përkatës, duke ngelur të paprovuara plotësisht kërkesat kumulative në aneksin e Kushtetutës lidhur me cilësimin e burimit të ligjshëm financiar.

Zeqiraj parashtroi me detaje argumentet dhe provat e saj, duke këmbëngulur se nga hetimi administrativ në KPK ishin vërtetuar burimet e ligjshme të pasurive të krijuara nga i ati.

“Komisioni ka hetuar në mënyrë të thelluar të ardhurat e babait tim, dokumentacionin ligjor dhe kontabël të shoqërisë së tij ku është ortak i vetëm dhe administrator,” deklaroi Zeqiraj dhe renditi një listë të gjatë të dokumenteve, ku sipas saj është mbështetur KPK për vendimarrjen.

Subjekti shpjegoi se kishte vendosur në dispozicion të KPK-së të gjitha transaksionet bankare të kryera nga babai si individ dhe si përfaqësues ligjor i shoqërisë që ai zotëron, dokumentacion ligjor e kontabël, si dhe akte të lëshuara nga Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, me të cilat pretendon se është provuar burimi i ligjshëm i të ardhurave të të atit për blerjen e apartamentit në qytetin e Vlorës.

Zeqiraj vërejti se kishte provuar gjithë transaksionet e kryera për blerjen këtij apartamenti, nga huaja e marrë nëpërmjet transfertës bankare nga i ati në shoqërinë ku ai është ortak i vetëm dhe deri tek pagesa e kryer për llogari të palës shitëse. Ajo deklaroi se kishte depozituar dokumentacion të institucioneve kompetente nga vërtetohej se shoqëria e zotëruar nga i ati nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë detyrim tatimor.

Sipas subjektit, burimi i të ardhurave të babait rrjedh nga veprimtaria e ligjshme e shoqërisë që ai zotëron. Zeqiraj shtoi se shoqëria ka pasur mundësi për pagesën e vlerës 3.8 milionë lekë për apartamentin në Vlorë, pasi vetëm në vitin 2015 kishte arkëtuar rreth 71.6 milionë lekë, ndërsa gjendja monetare totale kishte qenë 33 milionë lekë.

Për të vërtetuar ligjshmërinë e të ardhurave të shoqërisë së babait, Zeqiraj deklaroi se po dorëzonte si provë një vërtetim të Drejtorisë Rajonale Tatimore Fier, ku sipas saj jepet informacion në mënyrë të detajuar dhe janë përcaktuar taksat dhe tatimet e paguara sipas përgjegjësive të shoqërisë në sistemin tatimor për periudhën 2013-2015. Ajo vërejti se Tatimet kanë pasqyruar edhe qarkullimin dhe fitimin neto të realizuar për periudhën 2013-2015, që është objekt hetimi dhe se nuk rezulton që shoqëria e të atit të ketë ndonjë detyrim të papaguar ndaj tatimeve.

Zeqiraj theksoi se apartamenti i blerë nga i ati në Vlorë nuk ka lidhje me detyrën e saj. Ajo solli si argument edhe faktin se kjo pasuri ishte blerë një ditë para se ajo të fillonte ta ushtronte detyrën. Po ashtu, vërejti se kishte vërtetuar se nuk kishte shqyrtuar asnjë çështje me palë ndërgjyqëse palën shitëse të apartamentit.

Subjekti paraqiti argumente të njëjta edhe për ligjshmërinë e burimeve që kanë shërbyer për blerjen e apartamentit në Tiranë nga babai në vitin 2014 dhe dhënien e shumave 200 mijë lekë dhe 5000 euro, ku kjo e fundit ka shërbyer për blerjen e një automjeti prej bashkëjetuesit të saj.

Konflikti i interesit

Sina parashtroi edhe konstatimin e ONM-së se subjekti nuk ka paraqitur shpjegime dhe prova lidhur me situatën e mundshme të konfliktit të interesit si pasojë e kontratave të shoqërisë së zotëruar nga babai me autoritete publike. “Subjekti i rivlerësimit pretendon mungesën e dijenisë së tij, ndërkohë që në të njëjtën kohë deklaron se, në çdo rast gjatë ushtrimit të detyrës, ka shmangur konfliktin e interesit,” citoi Sina konstatimet e ONM-së.

Sipas Komisionerit, vlerësimi dhe arsyetimi i Komisionit nuk është i plotë, pasi ndalet vetëm në vlerësimin e kësaj gjendjeje të konstatuar në raport me kriterin e pasurisë, duke mos e bërë pjesë të një vlerësimi tërësor të çështjes apo dhe në kontrollin e kriterit profesional. Ai theksoi se subjekti i rivlerësimi kishte përgjegjësinë dhe detyrimin të tregonte kujdesin e duhur për trajtimin dhe zgjidhjen e të gjitha situatave të mundshme të konfliktit të interesit apo atij në dukje.

Gjyqtarja Zeqiraj solli në vëmendje të Kolegjit se Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, ILDKPKI kishte konkluduar se ajo nuk gjendej në kushtet e konfliktit të interesit.

Ajo sqaroi se kishte marrë një vërtetim prej Agjencisë së Prokurimit Publik, që informon se shoqëria e zotëruar nga babai nuk ka lidhur kontrata publike me institucionet publike me juridiksion territorial në qytetin e Vlorës për periudhën tetor 2015 kur ajo ka filluar të ushtrojë detyrën dhe në vijim. Zeqiraj shtoi se tashmë kjo situatë ishte zgjidhur, pasi babai i kishte dhuruar kuotat e tij tek një shtetas që ajo nuk është person i lidhur.

Lidhur me parimin e proporcionalitetit, subjekti vërejti se ajo kishte deklaruar si adresë banimi apartamentet e babait ku ka jetuar dhe se i ka pasqyruar si pasuri në përdorim në deklaratën veting.  Gjyqtarja Atalanta Zeqiraj kërkoi që edhe KPA të vlerësojë bazuar në parimet e objektivitetit dhe propocionalitetit dhe të lërë në fuqi vendimin e Komisionit për konfirmimin e saj në detyrë.

Në fund të seancës, përfaqësuesja ligjore e subjektit, avokatja Romina Zano depozitoi 7 akte që Kolegji i administroi si prova pas riçeljes së shqyrtimit gjyqësor. Pasi u këshillua në vend, trupi gjykues i KPA vendosi edhe mbylljen e shqyrtimit gjyqësor dhe u kërkoi palëve të përgatisin konkluzionet përfundimtare.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *