Trupa e KPK-së gjatë  një shpallje vendimi.
Artikull kryesor ! KPK

Njoftimi i seancave dëgjimore publike me vonesë nga KPK pengon aksesin e publikut

Seancat dëgjimore që zhvillohen në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, KPK në funksion të rivlerësimit kalimtar të magjistratëve, sipas legjislacionit janë publike dhe të hapura për të gjithë qytetarët që dëshirojnë të jenë të pranishëm. Vetëm gjatë periudhës së pandemisë, në zbatim të normave kundër COVID-19, u përcaktuan rregulla që kufizonin numrin e pjesëmarrësve në sallë, me qëllim ruajtjen e distancës.

Njoftimi për zhvillimin e seancave për publikun kryhet nëpërmjet postimeve në kalendarin e posaçëm që gjendet i publikuar në faqen online të KPK-së, ku përcaktohet data, ora dhe adresa ku do të zhvillohet.

Por, një vëzhgim i kryer nga BIRN gjatë muajve të fundit konstatoi se një pjesë e seancave dëgjimore njoftoheshin vetëm një ditë më parë, në orët vona të mbrëmjes, duke kufizuar kështu mundësinë e pjesëmarrjes së qytetarëve, të përfaqësuesve të medias dhe të të interesuarve të tjerë për të qenë të pranishëm.

Procesi i vetingut të magjistratëve u projektua me qëllim rikthimin e besimit të publikut tek drejtësia dhe ka një interes të lartë publik. Transparenca dhe përcaktimi i seancave dëgjimore për të qenë të hapura për publikun është një nga kriteret bazë të përcaktuara për administrimin e këtij procesi.

Megjithatë, njoftimi formal i një numri të konsiderueshëm të seancave dëgjimore në një hark kohor mjaft të shkurtër nga orari i përcaktuar për t’u zhvilluar, pengon mundësimin e palëve të interesuara, publikut dhe përfaqësuesve të medias që të njoftohen në kohë dhe të marrin masat e nevojshme për të qenë të pranishëm.

I pyetur mbi këtë situatë, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit informoi se vonesat kanë ndodhur për shkaqe objektive dhe për shkak të kalendarit të ngjeshur me seanca. Ndërkohë, sipas kalendarit të publikuar në nga vetë KPK në faqen online, nuk rezulton që të ketë pasur një numër të lartë të seancave dëgjimore. Konkretisht, deri më datë 10 nëntor rezulton të jenë zhvilluar gjithsej pesë seanca dëgjimore dhe gjashtë shpallje vendimi, ku këto të fundit janë seanca që zgjasin vetëm pak minuta.

Ndërsa gjatë muajit tetor janë zhvilluar gjithsej 10 seanca dëgjimore dhe nëntë shpallje vendimi. Edhe në muajin shtator ngarkesa e komisionerëve nuk rezulton të ketë qenë e lartë pasi janë planifikuar 10 seanca dëgjimore nga të cilat janë realizuar nëntë dhe janë shpallur shtatë vendime.

Në vijim KPK sqaron se njoftimi i seancave publike në kalendarin e posaçëm në faqen zyrtare të Komisionit realizohet si pjesë e një procesi koordinues midis trupit gjykues, përfaqësuesit të ONM-së dhe subjektit të rivlerësimit. Sipas Komisionit, pasi i dërgohet njoftim subjektit të rivlerësimit, publikohet menjëherë në faqen zyrtare data dhe ora për zhvillimin e seancës.

“Komisioni, duke marrë në konsideratë edhe kërkesën tuaj, po angazhohet për të shmangur këto problematika”, citohet në përgjigjen që KPK i ktheu BIRN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *