Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Skeda

Skeda e pasurisë së deklaruar-Arta Vorpsi-kandidate për Gjykatën Kushtetuese

Këshilltarja ligjore në Gjykatën Kushtetuese, Arta Vorpsi, e cila ka kandiduar për t’u zgjedhur si anëtare në këtë gjykatë do të përballet të premten me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Skeda tregon ndryshimin e pasurisë së saj.Arta Vorpsi është këshilltare ligjore në Gjykatën Kushtetuese prej më shumë se një dekade dhe një nga kandidatët për anëtarë të kësaj gjykate. Ajo do të përballet të premten me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, i cili përfaqësohet në këtë proces nga Lulzim Hamitaj, Valbona Sanxhaktari dhe Genta Tafa Bungo.

Paralelisht me punën si këshilltare ligjore në Kushtetuese, Vorpsi është edhe lektore e së drejtës kushtetuese si dhe eksperte trajnuese në Shkollën e Magjistraturës. Ajo ka bashkëpunuar gjithashtu me një sërë organizatash në rolin e ekspertes ligjore.

Ky raport është prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të pasurisë së këtij subjekti nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI. Ai ka për qëllim bërjen e transparencës mbi pasurinë e funksionarëve të drejtësisë që i nënshtrohen procesit të vetingut.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të Arta Vorpsit nga viti 2005 deri në fund të vitit 2017.

Skeda e pasurisë së deklaruar nga Arta Vorpsi, këshilltare në Gjykatën Kushtetuese për vitet 2005-2017.

Të dhënat e siguruara nga BIRN tregojnë se këshilltarja Arta Vorpsi nuk kishte asnjë pasuri në vitin 2005, i cili përkon edhe me deklaratën e saj të parë të pasurisë së ILDKPKI. Në fund të vitit 2017, pasuria familjare e zonjës Vorpsi është 3.1 milionë lekë; e cila ndahet në 2.7 milionë lekë likujditete bankare dhe një automjet me vlerë rreth 457 mijë lekë.

Të ardhurat për periudhën deklaruese 2005-2017 janë 34.3 milionë lekë. Ato kanë si burim pagën në Gjykatën Kushtetuese, të ardhurat nga angazhimi si eksperte, mësimdhënien si dhe pagën e bashkëshortit.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. BIRN kreu kontrollin aritmetik/logjik për 13 vitet e deklarimit të zonjës Vorpsi dhe të gjitha deklaratat rezultojnë pa probleme.

Vlen për t’u shënuar megjithatë një paqartësi në deklaratën e pasurisë së vitit 2006, ku Znj. Vorpsi deklaron marrjen e një kredie 700 mijë lekë për blerjen e një automjeti, por nuk specifikon llojin e automjetit të blerë dhe çmimin e tij.

Duke qënë se ky raport bazohet në të dhëna statistikore të analizuara nëpërmjet një databaze, ai nuk nxjerr përfundime mbi pasurinë e subjektit nëse ajo është e ligjshme ose jo, por mëton të informojë publikun mbi pasurinë e deklaruar të zyrtarit publik nëpërmjet një formati të thjeshtë dhe të kuptueshëm grafik.

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *