Skeda e pasurisë së deklaruar –Klodian Kurushi –Gjykata e Krimeve të Rënda

Skeda
Gjyqtari i Krimeve të Rënda, Klodian Kurushi do të përballet të enjten me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e tij familjare nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.

Skeda e pasurisë së deklaruar –Klodian Kurushi –Gjykata e Krimeve të Rënda

Gjyqtari Klodian Kurushi i Gjykatës së Krimeve të Rënda do të përballet të enjten më 5 dhjetor me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Trupa gjykuese që po kryen procesin e vetingut për Kurushin përbëhet nga Suela Zhegu, Alma Faskaj dhe Lulzim Hamitaj.

Klodian Kurushi ka përfunduar Shkollën e Magjistraturës në vitin 2001 dhe e ka nisur karrierën në drejtësi nga Gjykata e Sarandës. Në nëntor 2005, Kurushi është emëruar gjyqtar i Gjykatës së Krimeve të Rënda, detyrë të cilën vazhdon ta kryejë edhe pas 14 vitesh.

Ai është angazhuar gjithashtu në mësimdhënie, si pedagog në Fakultetin e Drejtësisë si dhe ekspert dhe trajnues në Shkollën e Magjistraturës.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të gjyqtarit Klodian Kurushi nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017. [Kliko për skedën në PDF]

Skeda e pasurisë së deklaruar nga gjyqtari Klodian Kurushi për vitet 2003-2017.

Ky raport është prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të pasurisë së këtij subjekti nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI. Ai ka për qëllim bërjen e transparencës mbi pasurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve që i nënshtrohen procesit të vetingut.

Të dhënat e analizuara nga BIRN tregojnë se gjyqtari Klodian Kurushi nuk zotëronte asnjë pasuri në vitin 2003, ndërkohë që në fund të vitit 2017, pasuria familjare e tij kap vlerën e 17.6 milionë lekëve, duke shënuar një rritje mesatare vjetore prej 1.2 milionë lekësh.

Në fund të vitit 2017, gjyqtari zotëron familjarisht pasuri të paluajtshme me vlerë 11.6 milionë lekë si dhe likujditete bankare prej 5.9 milionë lekësh.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 33.9 milionë lekë. Rreth 50% e të ardhurave kanë si burim pagën e Z.Kurushi si gjyqtar, ndërsa paga e bashkëshortes zë 48% të totalit.  Subjekti ka përfituar gjithashtu të ardhura të vogla nga mësimdhënia.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Nga 14 deklarata që iu nënshtruan kontrollit aritmetik/logjik, asnjëra prej tyre nuk rezulton me probleme.

Ndërsa nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamuj të kuq” mungesën e çmimit të një apartamenti ku gjyqtari Kurushi zotëron pjesë takuese si dhe transaksionet e kryera me një kredi të butë për strehim.

Më konkretisht, në deklaratën e vitit 2003 Kurushi deklaron bashkëpronësinë në një apartament me sipërfaqe 100m2, por në deklaratë mungon vlera e kësaj prone.

Ndërsa në vitin 2006, ai deklaron se ka marrë 5 milionë lekë kredi përmes VKM-së, të cilën e ka mbajtur në bankë deri në prill 2007, kur ka lidhur edhe kontratën e sipërmarrjes me kompaninë e ndërtimit.

Përveç kredisë bankare, gjyqtari Kurushi deklaron se ka paguar edhe një këst prej 500 mijë lekësh për llogari të kompanisë së ndërtimit. Megjithatë, vlera totale e apartamentit nuk deklarohet si e paguar plotësisht, me një diferencë detyrimi prej 898 mijë lekësh.

Duke qenë se ky raport bazohet në të dhëna statistikore të analizuara nëpërmjet një databaze, ai nuk nxjerr përfundime mbi pasurinë e subjektit nëse ajo është e ligjshme ose jo, por mëton të informojë publikun mbi pasurinë e deklaruar të zyrtarit publik nëpërmjet një formati të thjeshtë dhe të kuptueshëm grafik.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al