Një trupë e KPK-së gjatë shpalljes së një vendimi. Foto: LSA
KPK Lajme Vendi

Evjeni Sinojmeri nuk iu përgjigj vetingut, seanca dëgjimore në mungesë

Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit në Tiranë e shortuar në vitin 2018  për t’iu nënshtruar procesit, nuk u paraqit në seancën dëgjimore në KPK me justifikimin e pandemisë, ndërsa Komisioni tha se ajo nuk ishte përgjigjur barrës së provës mbi problemet e pasurisë dhe kishte shkelur me 1 vit lejen e ish-KLD-së duke mos u […]

Hetimi i KPA-së për Kastriot Selitën nuk sjell ndryshime në qëndrimet e palëve
Lajme

Hetimi i KPA-së për Kastriot Selitën nuk sjell ndryshime në qëndrimet e palëve

Komisioneri Publik parashtroi pjesërisht mbi aktet e administruara nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit në funksion të ankimit dhe 12 denoncimeve të reja dhe u shpreh se u qëndron të gjitha shkaqeve. Gjyqtari Selita deklaroi se në kushtet kur Komisioneri u qëndron shkaqeve edhe për fakte që janë të provuara, është i gatshëm për kryerjen […]

Prokurori Petrit Çano duke dalë nga KPA | Foto: Edmond Hoxhaj.
KPA Lajme Vendi

Ankimi ndaj konfirmimit të prokurorit Petrit Çano, KPA njihet me parashtrimet e palëve

Pasi Kolegji i Posaçëm i Apelimit vendosi të shqyrtojë gjatë vendimit përfundimtar një kërkesë paraprake të prokurorit Petrit Çano për mospranimin e ankimit për shkak të tejkalimit të afatit,  Komisioneri Publik evidentoi mangësi të hetimit të kryer nga KPK dhe kërkoi verifikimin e të tri kritereve të rivlerësimit. Prokurori Çano depozitoi prova për të vërtetuar […]