Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Lajme

Deklaratat kontradiktore dhe kontratat fiktive ngelën në veting prokurorin Kaloçi

Vendimi i zbardhur i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit tregon se prokurori i Apelit të Tiranës, Luan Kaloçi nuk arriti të shpjegonte bindshëm origjinën e një apartamenti 145 m2 dhe një dyqani 132 m2 në Tiranë, të blera në vitet 2003-2005.

Prokurori i Apelit të Tiranës, Luan Kaloçi dhe avokati Ardian Visha përballë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Foto: Besar Likmeta.

Prokurori i Apelit të Tiranës, Luan Kaloçi u shkarkua nga detyra më 5 korrik 2018, pasi Komisioni i Pavarur i Kualifikimit arriti në përfundimin se ai ka fshehur origjinën e krijimit të një apartamenti dhe një dyqani në Tiranë.

Vendimi i arsyetuar i KPK-së, që përfaqësohej në këtë proces nga Valbona Sanxhaktari, kryesuese, Xhensila Pine, relatore dhe komisionerja Etleda Çiftja argumenton se prokurori Luan Kaloçi dështoi të shpjegojë bindshëm burimin e blerjes së apartamentit me sipërfaqe 145 metra katrorë si dhe të një dyqani me sipërfaqe 132 metra katrorë-të dyja në Tiranë.

Luan Kaloçi u bë pjesë e listës prioritare të vetingut për shkak të kandidimit të tij për Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Trupi gjykues e konsideroi të mjaftueshëm hetimin administrativ për këtë subjekt, bazuar vetëm në kriterin e pasurisë.

Vendimi i arsyetuar i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për prokurorin Kaloçi nxjerr në pah deklaratat kontradiktore të prokurorit për kohën e blerjes, sipërfaqen, çmimin real dhe burimin e parave për të dyja pasuritë.

Prokurori e kishte deklaruar blerjen e apartamentit që në vitin 2003 me çmim 4.2 milionë lekë dhe burim të ardhurat e shitjes së një apartamenti në Elbasan. Por vlera e kësaj pasurie ndryshon sërish në deklaratën periodike të vitit 2005, ku shënohet si vlerë shuma 55 mijë euro dhe si burim një kredi bankare. Në deklaratën “veting”, prokurori Kaloçi i qëndron versionit se pasuria ka si burim kredinë, por ndryshon sërish  vlerën e tij në 52 mijë dollarë.

Sipas hetimit administrativ, prokurori i Apelit e ka blerë këtë apartament nga kushëriri i tij përmes një kontrate të nënshkruar në mars 2005, ku vlera shënohej si 1.5 milionë lekë. Gjithashtu, Komisioni gjeti se kredia është disbursuar dy muaj më vonë, duke ngritur dyshime për origjinën e pronës.

I pranishëm në seancën dëgjimore, prokurori Kaloçi pranoi indirekt se kishte nënshkruar kontratë fiktive me kushëririn e tij me qëllim shmangien e taksave dhe se çmimi real i pronës ishte 52 mijë dollarë. Ai shtoi se kishte banuar së bashku me familjen në të që në vitin 2002, por në atë kohë nuk kishte as kontratë shitblerje dhe as regjistrimin e pronës në hipotekë.

I pyetur nëse e pranonte që kontrata ishte fiktive, subjekti i rivlerësimit deklaroi “ka qenë një nga format që përdorej në kushtet ku ishim ne”.

“Arsyeja ka qenë se në periudhën që është blerë shtëpia, ka pasur një ligj që shitësi duhet të paguante në mos gaboj 1 ose 2 për qind të vlerës…nëse vlera e sendit ishte mbi 2 milionë. Duke qenë në këto kushte, besoj se kjo ka qenë arsyeja, nuk mendoj se ka arsye tjetër,” është përgjigja e zbardhur e Kaloçit ndaj pyetjes së ngritur nga vëzhguesi ndërkombëtar.

Lidhur me këtë pasuri, KPK ka arritur në përfundimin se subjekti nuk ka dokumentacion për të vërtetuar çmimin real të apartamentit, nuk ka dokumentacion për të vërtetuar kohën e blerjes së tij dhe për rrjedhojë edhe faktin që burimi është kredia bankare.

“Subjekti i rivlerësimit nuk ka shpjeguar në mënyrë të besueshme origjinën e ligjshme të këtij aseti…Subjekti i rivlerësimit ka ndërmarrë hapa për të fshehur ose evidentuar në mënyrë të pasaktë pasuritë në pronësi, posedim ose përdorim të tij,” shkruhet në vendim, ku deklarimi i tij konsiderohet i pamjaftueshëm.

Kontradita të ngjashme, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit gjeti edhe në blerjen e një dyqani 132 metra katrorë në Tiranë në vitin 2003. Në deklaratën “veting”, subjekti ka shpjeguar se këtë pasuri e kishte blerë për 5 milionë lekë me të ardhurat e siguruara nga shitja e një apartamenti në Elbasan.

Por KPK rendit në vendim deklarimet e ndryshme për të njëjtën pasuri; në vitin 2003 sipërfaqja ishte 86 metra katrorë dhe vlera 5.8 milionë lekë, ndërsa kontrata e sipërmarrjes tregon se kjo pasuri i është dhuruar bashkëshortes së prokurorit. KPK ngre gjithashtu pikëpyetje mbi burimin e kësaj pasurie, ku në deklaratën e vitit 2003 thuhet se janë llotot sportive dhe dy hua në vlerën e 1.5 milionë lekëve dhe 700 mijë lekëve. Dy huatë nuk rezultojnë më pas të shënuara në deklaratat periodike të viteve 2004-2016 dhe as në deklaratën “veting”.

Trupi gjykues i ka kërkuar prokurorit Kaloçi certifikatën e pronësisë dhe kontratën e shitblerjes, por ai ka sqaruar se kjo pronë është ende e paregjistruar në ZRVPP.

“Dyqani është blerë në fazën karabina në shumën 5 800 000 lekë dhe është përfunduar me shpenzimet e mia në shumë 1 200 000 lekë në vitin 2003. Si burim për kryerjen e shpenzimeve kanë shërbyer të ardhurat e mia nga paga dhe të bashkëshortes. Ndërsa vlera e dyqanit si karabina është mbuluar nga fitimi në lotari sportive[ i djalit], për të cilat kam paraqitur mandate-pagesat në kontrollet përkatëse,” ka shpjeguar më tej ai.

KPK ka administruar si prova kontratën e sipërmarrjes, ku rezulton se prona i është falur bashkëshortes së subjektit si dhe një shkresë nga drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore, e cila konfirmon se subjekti i rivlerësimit ka të regjistruara dy pjesë (44 m2 dhe 88 m2) të regjistruara në kohë të ndryshme.

Në përgjigje të pyetësorit të dytë, subjekti i rivlerësimit ka sqaruar: “Sa i takon burimit të blerjes së kësaj pasurie, që në fillim dua të bëj me dije se ai është i ligjshëm dhe mjafton të shikohen të ardhurat nga paga ime dhe e bashkëshortes, të ardhurat nga shitja e shtëpisë në Elbasan apo nga lotaria e fituar nga djali im. Pasaktësitë në deklarimin e burimit duhet të vlerësohen si lapsuse apo pakujdesi të miat dhe duhet të kihet parasysh edhe koha e kaluar nga deklarimi i bërë në vitin 2003 me deklarimin e bërë në vitin 2017 për efekt vetingu”.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit argumenton se nuk ka dokumentacion për të vërtetuar çmimin real të pasurisë dhe se shpjegimet e tij mbi origjinën e kësaj prone nuk janë të besueshme dhe të bazuara. Në këtë linjë, KPK evidenton se kontrata e shitjes së shtëpisë në Elbasan është në vlerën e 200 mijë lekëve-e pamjaftueshme kjo për blerjen e dyqanit dhe se pretendimi i subjektit për një lapsus të noterit në këtë vlerë konsiderohet gjithashtu i pabesueshëm.

Në fund të procesit, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit arriti në përfundimin se prokurori Luan Kaloçi nuk ka kryer deklarim të saktë, ka mungesë të burimeve financiare të ligjshme dhe deklarime të rreme-përfundim i cili solli edhe shkarkimin e tij nga detyra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *