Gjyqtari Sokol Ngresi duke dalë nga KPA | Foto : LSA
Korrupsioni KPA Lajme Vendi

KPA dëgjon konkluzionet përfundimtare në çështjen e Sokol Ngresit

Komisioneri Publik, Florian Ballhysa u qëndroi shkaqeve të ngritura në ankim për pasurinë dhe kërkoi shkarkimin e gjyqtarit Sokol Ngresi, ndërsa ky i fundit pretendoi se kishte sqaruar çdo pikëpyetje për pasurinë.

Gjyqtari Sokol Ngresi duke dalë nga KPA | Foto : LSA

Seanca e së martës në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit për gjyqtarin e Apelit të Vlorës, Sokol Ngresi nisi me një lajm nga biznesmeni Flamur Kadëna, i cili ka njoftuar se kishte kallëzuar ekspertët që i vlerësuan si të falsifikuara dokumentet e dorëzuara prej tij.

Komisioneri Florian Ballhysa sqaroi se Kadëna kishte dorëzuar kallëzimin penal të kryer në SPAK ku pretendohet se subjekti ka bashkëpunuar me ekspertët, si dhe një akt ekspertim privat, përmes së cilit pretendonte se nënshkrimet ishin të Ngresit.

Ballysa theksoi se denoncimet nuk kanë qenë pjesë e kërkimeve të tij në ankim dhe e la në çmim të Kolegjit që të vlerësonte nëse do të shqyrtoheshin aktet e reja të dorëzuara nga Kadëna. Ndërkohë, Ngresi e cilësoi veprimin e Kadënës si një “energji të pashtreshme armiqësore”.

Pasi u tërhoq, Kolegji i konsideroi aktet pa ndikim në shqyrtimin e çështjes dhe u vendos të vazhdohet me paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare.

Komisioneri Ballhysa u qëndroi shkaqeve të ankimit duke kërkuar shkarkimin e gjyqtarit Sokol Ngresi. Ai deklaroi se subjekti nuk ka deklaruar kursimet cash para fillimit të detyrës dhe për rrjedhojë, nuk arrin të justifikojë burimet financiare të ligjshme që kanë shërbyer për blerjen e një apartamenti të porositur në vitin 2012 dhe të blerë në vitin 2015.

Ballhysa argumenton se Ngresi nuk ka deklaruar gjendje cash në vitin 2003 dhe as në vitin 2009 kur është rikthyer në detyrën e gjyqtarit pas shkarkimit në 2008-ën. Për një gjendje cash në shumën 18 mijë euro të deklaruar në vitin 2004, Komisioneri konstaton pasaktësi pasi Ngresi kishte dhënë shpjegime kontradiktore, kur një herë ka sqaruar se e zotëronte këtë shumë së bashku me bashkëshorten dhe më vonë ka këmbëngulur se gjysma u përkiste prindërve të tij.

Po ashtu, Ballhysa konstaton se Ngresi nuk ka provuar kthimin e një shume 17 mijë euro për shkak të revokimit të një kontrate me një shoqëri ndërtuese në vitin 2007, për të cilën subjekti pretendon se ka shërbyer për blerjen e apartamentit.

“Subjekti i vlerësimit ka kryer deklarim të pasaktë dhe të pamjaftueshëm, si dhe ka mungsë financiare për blerjen e apartamentit”, pohoi Ballhysa.

Gjyqtari Ngresi e cilësoi të drejtë vendimin e Komisionit për konfirmimin e tij në detyrë. Ai pretendoi fillimisht se ankimi është kryer jashtë afatit ligjor. Ngresi pretendoi se legjislacioni parashikon kryerjen e ankimit nga Komisionerët Publikë 15 ditë nga dita e marrjes së njoftimit. Subjekti këmbënguli se në përllogaritje duhet të përfshihet edhe dita kur Komisionerit i është njoftuar vendimi i Komisionit dhe e cilësoi jashtë afateve ankimin e kryer.

Në vijim ai u ndal në konstatimet e Komisionerit për deklarime të pasakta të kursimeve. Ngresi pretendoi se nuk kishte deklaruar kursime cash kur kishte filluar detyrën, pasi nuk kishte rubrika për pasqyrimin e tyre. Ai deklaroi se deri në vitin 2012 deklarimet i kishte kryer bazuar në formatin e deklarimit që dërgohej fizikisht nga ILDKPKI. Për të mbrojtur këtë pretendim, ai deklaroi se kishte dorëzuar si prova fletoret zyrtare ku jepeshin sqarime lidhur me formularët e deklarimit.

Për mungesën e dokumentacionit për revokimin e kontratës së porosisë, Ngresi sqaroi se deklarimin e vitit 2007 e kishte dorëzuar në vitin 2008 kur ishte shkarkuar. Sipas subjektit, në atë periudhë nuk ishte praktikë që të formalizohej kontrata e revokimit.

Lidhur me kursimet cash në shumën 18 mijë euro të deklaruara në vitin 2004, Ngresi theksoi se kishte arritur të provonte para Komisionit se prindërit kishin pasur mundësi për krijimin e gjysmës së kësaj vlere. Ai e konsideroi të padrejtë konstatimin e Komisionerit se gjithë vlera e 18 mijë euro ishte deklaruar si e tij dhe se nuk kishte mundësi financiare për krjimin e këtij kursimi.

Mosdeklarimin e pagesës së dy kësteve për apartamentin në vitin 2015, Ngresi i konsideroi si harresë dhe u shpreh se kishte aritur të provonte kryerjen e tyre me anë të manadat pagesave dhe deklarimit të administratorit të shoqërisë ndërtuese.

“Çmoj se hetimi i KPK për këtë pasuri është i thellë, i plotë dhe transparent. Për të gjithë konstatimet e Komisionerit Publik kam dhënë përgjigje të plota dhe të sakta. Qëllimi im është transparenca,” përfundoi konkluzionet e tij gjyqtari Sokol Ngresi.

Kolegji vendosi të mbyllë shqyrtimin gjyqësor dhe shtyu seancën për shpalljen e vendimit më datë 24 nëntor, ora 15:00.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *