Kryetari i Gjykatës Administrative të Apelit, Kastriot Selita në KPA. Foto: Vladimir Karaj.
KPA Lajme Vendi

KPA tërhiqet për të marrë vendim për Kastriot Selitën

Përgjigjet e Ministrisë së Financave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve lidhur me tatimin ose jo të shumave monetare të dhuruara, nuk sollën ndryshim në qëndrimin e Komisionerit Publik që deklaroi se kërkonte shkarkimin e Kryetarit të Gjykatës së Apelit Administrativ, Kastriot Selita. Ky i fundit e kundërshtoi arsyetimin e Komisionerit.

Kryetari i Gjykatës Administrative të Apelit, Kastriot Selita në KPA. Foto: Vladimir Karaj.

Përgjigjet e dërguara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, si dhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në funksion të kërkesës së drejtuar nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA lidhur me tatimin ose jo të shumave monetare të dhuruara, nuk sollën ndonjë ndryshim në qëndrimin e Komisionerit Publik, Florian Ballhysa dhe të Kryetarit të Gjykatës së Apelit Administrativ, Kastriot Selita.

Në seancën e zhvilluar më 31 maj, kur pritej që Kolegji të shpallte vendimin lidhur me ankimin e Komisionerit ndaj vendimit të Komisionit për konfirmimin në detyrë të Selitës, u njoftua se, me shumicë votash, ishte vendosur revokimi i vendimit për mbylljen e hetimit duke e riçelur atë me qëllim administrimin e informacioneve nga institucionet kompetente lidhur me tatimin e shumave monetare të përfituara nga individët nëpërmjet dhurimit.

Gjatë seancës së të enjtes më 17 qershor, kryesuesja e trupit gjykues Albana Shtylla bëri me dije se pranë KPA-së kishin mbërritur dy përgjigje nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ku informohej se në legjislacionin për tatimet përcaktohet lista me llojet e të ardhurave personale që janë objekt tatimi dhe se në rastin konkret, nuk është e përcaktuar në mënyrë eksplicite se dhurimet janë të tatueshme. Sipas Shtyllës, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve është shprehur se individi përfitues i dhurimit, nuk tatohet.

I pyetur nga Kolegji lidhur me qëndrimin e tij, Komisioneri Ballhysa renditi parashikimet kushtetuese, sipas të cilave, përjashtimet nga taksat përcaktoheshin me ligj.

Ai solli në vëmendje të KPA-së se në legjislacionin për tatimin është parashikuar një numër burimesh të ardhurash, por i pakufizuar. Sipas Ballhysës, nga ana tjetër legjislacioni ka përcaktuar listën e të ardhurave të përjashtuara nga tatimi, por se aty nuk është parashikuar edhe përjashtimi i të ardhurave nga dhurimi.

Ballhysa vijoi arsyetimin e tij duke argumentuar se në të ardhurat bruto personale parashikohen edhe ato të përfituara nga dhurimi. Komisioneri konstatoi se edhe në aktet nënligjore të nxjerra nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë sanksionohet se, nga subjekti deklarues, për dhurimet duhet të paraqitet justifikimi i burimit të të ardhurave dhe mandati pagesës së tatimeve.

Ai shtoi se dhe Kolegji tashmë ka jurispudencën e tij lidhur mbi tatimin e të ardhurave të siguruara nga dhurimi. Ballhysa përfundoi se u qëndronte konkluzioneve përfundimare dhe rekomandimit të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, ONM.

Gjyqtari Kastriot Selita e kundërshtoi qëndrimin e Komisionerit. Duke iu referuar informacioneve të mbërritura në Kolegj dhe legjislacionit për tatimet, Selita tha se çdo e ardhur e tatueshme përfshihej në listën e përcaktuar në ligj.

“Çdo e ardhur tjetër është e patatueshme. Duke qenë se Komisioneri Publik bëri analizë përtej ligjit, refuzon ligjin”, theksoi Selita.

Sipas tij, të ardhurat e përjashtuara nga tatimi, janë ato të ardhura që janë të tatueshme, por që ligjvënësi ka vendosur t’i përjashtojë. “Por këto janë të ardhura të pa parashikuara për t’u tatuar”, argumentoi Selita lidhur me vlerën që vjehrri i ka dhënë bashkëshortes, dhe përfundoi se u qëndronte gjithë parashtrimeve në Komision e në KPA, si dhe bisedimeve përfundimtare të paraqitura prej tij.

Trupa gjykuese e KPA vendosi të administrojë si prova dokumentet e mbërritura së fundmi dhe u tërhoq për marrjen e vendimit që do ta shpallë të premten më 18 qershor, ora 12:00.

Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare më 19 maj, Komisioneri Publik, Florjan Ballhysa deklaroi se qëndronin të njëjtat rrethana të faktit dhe të interpretimit ligjor të ngritura në ankim lidhur me banesën 124.9 m2 në Tiranë, të krijuar me burim të pjesshëm të ardhurat e krijuara nga shitja e një shtëpie banimi 2 kate + papafingo, me sipërfaqe 268,2 m2 nga vjehrri i subjektit, i cili ia ka dhënë të bijës një pjesë të vlerës.

Gjithashtu, Komisioneri konstatoi se nuk ishte arritur të provohej përfitimi i të ardhurave të bashkëshortes së subjektit nga një fondacion për vitet 2002 – 2003, si dhe ligjshmëria e tyre për gjithë periudhën tjetër.

Ballhysa vërejti se, sipas jurisprudencës së mëparshme të KPA, përjashtimi i dhurimeve nga detyrimet tatimore bëhej vetëm bazuar në ligjin specifik.

Gjyqtari Selita këmbënguli gjatë konkluzioneve të tij se familja e bashkëshortes kishte pasur burime të mjaftueshme të ligjshme për shtëpinë, një pjesë e vlerës së shitjes së të cilës ka shërbyer për blejen e apartamentit 124.9 m2.

Selita tha se bashkëshortes nuk i janë dhuruar shuma parash nga familjarët, por i është dhënë pjesa e saj takuese pas shitjes së pasurive, pasi ajo kishte kontribuar në ekonominë e përbashkët familjare. Ai theksoi se ishin paguar detyrimet tatimore për të ardhurat e përfituara nga shitja dhe se nuk mund të paguhej sërish tatim për vlerën e marrë prej bashkëshortes.

Subjekti i kundërshtoi konkluzionet e Komisionerit edhe për një apartament Duplex dhe truall në Lalëz të Durrësit për të cilët Ballhysa konkludon se nuk janë provuar burimet e ligjshme për krijimin e këtyre pasurive.

Duke iu referuar denoncimeve, Ballhysa deklaroi në seancën e mëparshme se Selita ka shfaqur mangësi ligjore, zvarritje të proceseve dhe raste kur për të njëjtën situatë, ka dhënë zgjidhje të ndryshme. Në përfundim ai kërkoi ndryshimin e vendimit dhe shkarkimin nga detyra të Selitës,

Selita i kundërshtoi edhe konkluzionet e Komisionerit për profesionalizmin, i cili konstatoi mangësi ligjore dhe zvarritje të proceseve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *