Seanca e KPK-së për prokurorin e Gjirokastrës, Spartak Çoçoli. Foto: Edmond Hoxhaj
Korrupsioni KPK Lajme Vendi

Komisioni i jep të drejtë KLP-së për statusin e Bilbil Metes

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit argumenton se vendimi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë për mbarimin e statusit të prokurorit Bilbil Mete është i drejtë, duke lënë në fuqi sanksionin 15 vjeçar nga sistemi i drejtësisë.

Nga një seancë e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi më 10 dhjetor 2020 të ndëpresë procesit e rivlerësimit për prokurorin e Prokurorisë së Përgjithshme Bilbil Mete, pas dorëheqjes së tij nga statusi i magjistratit, si dhe i hoqi të drejtën për t’u emëruar në institucionet e drejtësisë gjatë 15 viteve të ardhshme.

Në vendimin e arsyetuar, Komisioni paraqet argumentet se ku është bazuar për ndëprerjen e vetingut dhe heqjen e së drejtës së prokurorit Mete për t’u riemëruar në sistemin e drejtësisë, pavarësisht se një ankim i subjektit të rivlerësimit ndaj vendimit të KLP-së nuk ishte shqyrtuar ende nga Gjykata Administrative e Apelit.

Sipas vendimit, prokurori Bilbil Mete ka dhënë dorëheqjen gati dy vite pas nisjes së procesit të rivlerësimit, ndërsa Këshilli i Lartë i Prokurorisë deklaroi mbarimin e statusit të magjistratit.

Mete ka informuar Komisionin se ka paraqitur ankim ndaj vendimit të KLP-së në Gjykatën Administrative të Apelit, Tiranë, duke kërkuar ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të Këshillit. Gjithashtu, Mete ka depozituar në KPK edhe kërkesën drejtuar Prokurorisë së Përgjithshme, ku ka kërkuar se nuk dëshironte të vazhdonte marrëdhëniet e punës pas mbushjes së moshës për pension dhe se kërkonte të ushtronte të drejtën e daljes në pension.

Mete ushtroi më pas ankim ndaj vendimit të KLP-së, duke e konsideruar heqjen e statusit të magjistratit në kundërshtim me të vërtetën dhe me ligjin.

“Këshilli i Lartë i Prokurorisë nuk ka mbajtur parasysh se kur magjistrati plotëson kushtet sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë” dhe shpreh vullnetin për dalje në pension, statusi i magjistratit mbetet vetëm një mbulesë e jashtme, apo një guaskë, që duhet të deklarohet se nuk ekziston,” ka parashtruar Mete në ankim.

Komisioni ka arsyetuar mbi vendimin e KLP-së, duke e quajtur atë të drejtë.

“Ndryshimi i dispozitës duke zëvendësuar togfjalëshin ‘mbushin moshën për pension’ me togfjalëshin ‘mbushin moshën 67 vjeç’, e lidhur kjo me mbarimin e statusit të magjistratit, e bën vendimin e KPL-së në vlerësim të Komisionit, të drejtë dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi,” citohet në vendim.

Komisioni arsyeton se ankimi i bërë prej Metes në Gjykatën Administrative të Apelit lidhet me shkakun e përfundimit të statusit të tij, duke iu referuar interpretimit të dispozitave në fuqi dhe të drejtës së tij për të dalë në pension në moshën 65 vjeç. Por sipas trupit gjykues të KPK, ky ankim nuk lidhet me ndërprerjen e procesit të rivlerësimit për këtë subjekt rivlerësimi, pasi ka qenë vetë ai që e ka njoftuar Komisionin se nuk e ushtron më këtë funksion.

I pyetur nga Komisioni nëse kishte aplikuar për dalje në pension, Mete është shprehur se aplikimin e ka kryer nëpërmjet platormës e-Albania dhe ka dorëzuar formatin e aplikimit dhe dokumentacionin përkatës.

KPK e ka thirrur në seancë dëgjimore, por prokurori Mete ka informuar se nuk dëshiron të dëgjohet duke u shprehur se prej datës 30 tetor 2020 është ligjërisht pensionist.

Duke iu referuar nenit 64, pika 1, të ligjit nr. 96/2016, Komisioni vëren se kjo dispozitë nuk parashikon ndërperjen e statusit për shkak të daljes në pension, por kur magjistrati mbush moshën 67 vjeç. Ndërkohë, në vendim thuhet se Mete nuk e ka mbushur moshën 67 vjeç.

Komisioni vlerëson se në këtë rast ndërprerja e statusit vjen për shkak se subjekti nuk dëshiron të ushtrojë më funksionin e prokurorit, pavarësisht të drejtave që i burojnë atij prej ligjeve të tjera.

Trupi gjykues vlerëson se në këto kushte duhet aplikuar neni “G” i Aneksit të Kushtetuës që përcakton se kur subjekti i rivlerësimit jep dorëheqjen ndëpritet procesi i rivlerësimit dhe vendoset sanksioni që i heq të drejtën që ai të mund të emërohet në insitucionet e drejtësisë për një periudhë 15-vjeçare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *