Prokurorja Elfrida Bregova në seancën dëgjimore në KPK. Foto: Vladimir Karaj.
KPK Lajme Veting

Konfirmimi i Elfrida Bregovës ankimohet për pasurinë dhe figurën

Komisioneri Publik, Florian Ballhysa vendosi të martën më 24 maj që të ankimojë vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për konfirmimin në detyrë të prokurores së Tiranës, Elfrida Bregova, duke çmuar se kjo vendimarrje është e cënueshme në lidhje me kriterin e pasurisë dhe të figurës.

Ballhysa vlerëson se prej gjetjeve të hetimit administrativ në shkallën e parë, evidentohen shkaqe të mjaftueshme ligjore që vendimi i KPK-së për Bregovën t’i paraqitet juridiksionit kontrollues dhe rivlerësues të Kolegjit, duke i kërkuar këtij të fundit që në përfundim të vendosë në mënyrë alternative, ndryshimin ose lënien në fuqi të konfirmimit të këtij subjekti rivlerësimi.

Prokurorja Elfrida Bregova u konfirmua në detyrë më 8 prill, pasi bindi Komisionin për ligjshmërinë e burimeve të krijimit të pasurive, si për rrethanat e një transferte bankare në emër të bashkëshortit për pagesën e çmimit të një apartamenti, që subjekti pretendoi se ishte kryer nëpërmjet falsifikimit të nënshkrimit dhe e kishte kallëzuar në prokurori.

Sipas vendimit të arsyetuar, trupa e KPK-së e kryesuar nga Alma Faskaj, me relatore Genta Tafa Bungo dhe anëtar Lulzim Hamitajn është dakordësuar për konfirmimin e Bregovës, por ka pasur qëndrime të ndara sa i përket vlerësimit për një pjesë të burimeve financiare dhe për transfertën 21 mijë e 493 euro për shlyrjen e apartamentit.

Hamitaj në pakicë vlerëson se procesi i vetingut për Bregovën duhej të ishte pezulluar deri në përfundimin e hetimeve për kallëzimin e kryer prej saj lidhur me falsifikimin e dokumentacionit të transfertës. Ai vlerëson se kjo shumë duhet të përfshihet në analizën financiare, por balancën negative të konstatuar e vlerëson të pamjaftueshme për të penalizuar subjektin.

Në kriterin e pasurisë, Komisioneri Publik vlerëson si të pambështetur në prova përfundimin e Komisionit lidhur me pagesën në shumën 21 mijë e 493 euro të kryer për blerjen e apartamentit me sipërfaqe 97.3 m2 dhe verandë 73.5 m2 në Tiranë, kundrejt çmimit 104 mijë euro.

Nga analiza e burimeve financiare që kanë shërbyer për blerjen e kësaj pasurie, Komisioni ka konstatuar edhe mandat pagesën në shumën 21 mijë e 493 euro të kryer në rrugë bankare dhe që mban nënshkrimin e bashkëshortit të subjektit. Në vendimin e KPK-së thuhet se prokurorja Bregova ka deklaruar se kjo transfertë nuk është kryer prej bashkëshortit të saj dhe se nënshkrimi është i falsifikuar.

Sipas Komisionit, ajo ka depozituar dokumente që vërtetojnë se në ditën dhe në momentin kur rezulton të jetë kryer transferta, bashkëshorti i saj nuk ndodhej në Tiranë, por në Shkodër, ku ka marrë pjesë në seanca gjyqësore në cilësinë e prokurorit.

Bregova ka dorëzuar si prova edhe mandat arkëtime për shlyerjen e çmimit të apartamentit, të kryera cash pranë shoqërisë ndërtuese dhe ka theksuar se nuk kanë kryer pagesa të tjera.

Bazuar në dokumentet e administruara, Komisioni konkludon se shuma 21 mijë e 493 euro nuk mund të jetë depozituar prej bashkëshortit të saj dhe për rrjedhojë nuk është konsideruar si e paguar prej tyre, si dhe nuk është përfshirë në analizën financiare.

Sipas komisionerit Ballhysa, KPK i jep vëmendje provave me burim nga firma ndërtuese, ndërkohë që nga tërësia e akteve të administruara nga kjo shoqëri gjatë hetimit administrativ, rezultojnë përgjigje kontradiktore si me mënyrën e pagesës së çmimit, ashtu dhe për periudhën e pagesave dhe subjektet që i realizojnë ato.

Në vijim, komisioneri rendit faktet kontradiktore për këtë rrethanë. Duke iu referuar kontratës së shitblerjes, Ballhysa vëren se palët janë dakortësuar se vlera e apartamentit prej 104 mijë euro është likuiduar totalisht.

“Gjatë hetimit administrativ, në përgjigje të shkresave të dërguara nga ana e Komisionit, shoqëria fillimisht konfirmon se pagesat janë kryer në llogarinë bankare të shoqërisë nga bashkëshorti i subjektit, edhe pas korrikut të vitit 2012, ndërsa në përgjigjen drejtuar subjektit të rivlerësimit, e cila është më pas në kohë nga përgjigjet drejtuar Komisionit, informon se vlera e arkëtuar cash nga bashkëshorti i subjektit, në korrik 2012, është depozituar në bankë pjesë-pjesë nga përfaqësues të shoqërisë, deri në fund të vitit 2012, përfshirë dhe pagesën e kryer pranë ***-së, në shumën 21.493,55 euro, në emër të personit të lidhur,” konstaton Ballhysa.

Komisioneri e vlerëson të paqartë shkakun dhe qëllimin e depozitimit të vlerës 21 mijë e 493 euro në dhjetor të vitit 2012 për llogari të shoqërisë ndërtuese për shlyerjen e vlerës së apartamentit, ndërkohë që subjekti ka deklaruar se çmimi i kësaj pasurie është likujduar prej korrikut të atij viti.

Bazuar në këto rrethana kontradiktore, Ballhysa vlerëson se është i nevojshëm një hetim i mëtejshëm nga ana e Kolegjit, që do të lejonte administrimin në cilësinë e provës të të gjitha veprimeve të kryera nga ana e shoqërisë në lidhje me apartamentin në Tiranë.

Lidhur me kontrollin e pastërtisë së figurës, komisioneri vëren se në Komision nuk është administruar informacioni i Shërbimit Informativ Shtetëror lidhur me subjektin e rivlerësimit. Ai vlerëson se është e nevojshme që kjo mangësi të riparohet gjatë gjykimit të ankimit në Kolegj.

Në përfundim, Ballhysa kërkon ndryshimin ose lënien në fuqi të konfirmimit në detyrë të prokurores Elfrida Bregova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *