Skeda e pasurisë së deklaruar – Edison Ademi – Drejtues i Prokurorisë së Sarandës
Skeda Vendi

Skeda e pasurisë së deklaruar – Edison Ademi – Drejtues i Prokurorisë së Sarandës

Drejtuesi i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Sarandë, Edison Ademi do të përballet të premten me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e tij nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.

Drejtuesi Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Sarandë, Edison Ademi do të përballet të premten në orën 9:30, me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit si pjesë së procesit të rivlerësimit kalimtar. Trupa e komisionerëve që ka ndërmarrë hetimin administrativ ndaj Ademit, përbëhet nga Firdes Shuli, Lulzim Hamitaj dhe Genta Tafa Bungo.

Ademi e ka filluar karrierën në vitin 1998 si oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Vlorës. Ai është emëruar prokuror me datë 5 korrik 2004 në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Vlorë. Në vitin 2015 ai është promovuar si drejtues i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Sarandë.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të prokurorit Edison Ademi nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017. [Kliko për skedën në PDF]

Ky raport është prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të pasurisë së këtij subjekti nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI. Ai ka për qëllim bërjen e transparencës mbi pasurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve që i nënshtrohen procesit të vetingut.

Të dhënat e analizuara nga BIRN tregojnë se prokurori Edison Ademi zotëronte pasuri me vlerë 3.2 milionë lekë në vitin 2003. Referuar deklaratës së tij të parë të dorëzuar në ILDKPKI, Ademi zotëronte një autoveturë me vlerë 200 mijë lekë dhe kishte marrë një kredi bankare prej 3 milionë lekë. Në fund të vitit 2017, pasuria familjare e prokurorit Ademi është rritur 2.7 herë, duke kapur vlerën 8.7 milionë lekë, me një rritje mesatare vjetore prej 392 mijë lekë.

Kjo pasuri përbëhet nga 2.8 milionë lekë likuiditete në bankë, 1.9 milionë lekë likuiditete cash, 972 mijë lekë pasuri të luajtshme dhe 3 milionë lekë pasuri të paluajtshme.

Gjatë karrierës së tij, prokurori Ademi ka pasur 28.7 milionë lekë të ardhura, nga të cilat 14.4 milionë lekë ose 50.2 % nga paga për shkak të funksionit, 5 milion lekë nga të ardhurat e bashkëshortes, 5 milion lekë nga të ardhurat e vëllait emigrant dhe 3.7 milionë lekë të ardhura nga pensioni i prindërve.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Nga 14 deklaratat që iu nënshtruan kontrollit aritmetik/logjik, asnjëra prej tyre nuk rezulton me diferenca negative mes të ardhurave dhe aseteve.

Megjithatë, BIRN ka identifikuar një sërë “flamujsh të kuq” nga analiza cilësore. Në deklarimin për herë të parë, subjekti ka deklaruar kredi bankare në shumën 3 milionë lekë, për blerje apartamenti. Në faqen e aseteve nuk është deklaruar asnjë e dhënë lidhur më pasuri të paluajtshme, dhe nuk ka të dhëna për vlerën e plotë të këtij apartamenti të financuar me kredi. Në vitin 2016 subjekti ka marrë kredi në shumën 2 milionë lekë, me qëllim të papërcaktuar qartë, dhe është përdorur pjesërisht për mbylljen e kredisë së mëparshme, ndërsa 800 mijë lekë i ka mbajtur në llogarinë bankare.

Duke qënë se ky raport bazohet në të dhëna statistikore të analizuara nëpërmjet një databaze, ai nuk nxjerr përfundime mbi pasurinë e subjektit nëse ajo është e ligjshme ose jo, por mëton të informojë publikun mbi pasurinë e deklaruar të zyrtarit publik nëpërmjet një formati të thjeshtë dhe të kuptueshëm grafik.

Deklarata e pasurisë për vitin 2003

Deklarata e pasurisë për vitin 2004

Deklarata e pasurisë për vitin 2005

Deklarata e pasurisë për vitin 2006

Deklarata e pasurisë për vitin 2007

Deklarata e pasurisë për vitin 2008

Deklarata e pasurisë për vitin 2009

Deklarata e pasurisë për vitin 2010

Deklarata e pasurisë për vitin 2011

Deklarata e pasurisë për vitin 2012

Deklarata e pasurisë për vitin 2013

Deklarata e pasurisë për vitin 2014

Deklarata e pasurisë për vitin 2015

Deklarata e pasurisë për vitin 2016

Deklarata e pasurisë për vitin 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *