Skeda e pasurisë së deklaruar – Gentjan Osmani – prokuror i Krimeve të Rënda

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Skeda
Prokurori i prokurorisë për Krime të Rënda Gentjan Osmani, njëherazi kandidat për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, përballet të martën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e tij e deklaruar nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.

Prokurori i Krimeve të Rënda, Gentjan Osmani është pjesë e listës prioritare të vetingut për shkak të kandidimit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Ai do të përballet të hënën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, i cili përfaqësohet në këtë proces nga Firdes Shuli, Roland Ilia dhe Pamela Qirko.

Osmani e ka filluar karrierën në vitin 2003 në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës dhe një vit më vonë është transferuar në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Në vitin 2014 ai është komanduar në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Elbasan dhe një vit më vonë ai është kthyer në Prokurorinë e Krimeve të Rënda në Tiranë.

Analiza e pasurisë  është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale.  Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të prokurorit Gentjan Osmani nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017. [Kliko skedën në PDF]

Ky raport është prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të pasurisë së këtij subjekti nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI. Ai ka për qëllim bërjen e transparencës mbi pasurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve që i nënshtrohen procesit të vetingut.

Të dhënat e analizuara nga BIRN tregojnë se prokurori Gentjan Osmani zotëronte një pasuri familjare prej 1.5 milionë lekë para fillimit të detyrës. Në fund të vitit 2017, pasuria familjare e prokurorit Osmani kapte vlerën 29 milionë lekë, duke regjistruar një rritje prej 19.4 herë, ose 1.97 milionë lekë çdo vit të deklarimit periodik.

Kjo pasuri përbhet nga 2.9 milionë lekë likuditete në bankë, 7.3 milionë lekë likuditete të deklaruara ‘cash’, pasuri të paluajtshme në vlerë 18.4 milionë lekë dhe një automjet me vlerë 400 mijë lekë. Të ardhurat e famijes Osmani janë në total 30.7 milionë lekë, nga të cilat 56.8 % vijnë nga të ardhurat e prokurorit nga funksioni dhe paga, 29.5 % të ardhurat nga paga e familjarëve, shtiblerja e pronave dhe automjeteve në masën 6.2 % dhe dhuratat ‘cash’ në masën 4.9 %.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. BIRN kreu kontrollin aritmetik/logjik për 14 vite të deklarimit, nga të cilat viti 2004, 2009 dhe 2013 rezultuan me probleme. Mosjustifikim i pasurisë për vitet 2004, 2009 dhe 2013 është në shumën totale prej 5,889,627 Lekë.

Në deklaratën e vitit 2004 deklarohet një apartament me vlerë 6 milionë lekë, për të cilin nuk jepet burimi i krijimit. Megjithëse data e krijimit për këtë apartament është viti 1996, deklarimi krijon dyshime nëse është apartamenti ekzistues i rideklaruar me vlerë tregu, apo është apartament i ri meqenëse dhe sipërfaqja ndryshon.

Në vitin 2009 bashkëshortja e subjektit deklaron dhuratë ‘cash’ nga prindërit në shumën 1,5 milionë Lekë, për blerjen e një apartamenti. Si flamur i kuq identifikohet edhe huamarrja në vitin 2009 në shumën 20 mijë euro, e cila mbahet ‘cash’ dhe përdoret pjesërisht në vitet në vijim. Në vitin 2010 subjekti ka shitur një automjet, pronësinë e të cilit nuk e ka deklaruar në deklaratat e mëparshme.

Gjendja e akumuluar cash me datë 31.12.2017 është 7,377,616 lekë, ndërkohë që sipas nenit 4/1 të ligjit Nr.9049, datë10.4.2003, “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë” i ndryshuar, kufiri i lejuar për t’u mbajtur Cash është 1,500,000 lekë.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al