Skeda e pasurisë së deklaruar – Petref Asllani – Prokuroria e Elbasanit
KPK Skeda

Skeda e pasurisë së deklaruar – Petref Asllani – Prokuroria e Elbasanit

Prokurori Petref Asllani i Prokurorisë së Elbasanit u përball të premten më 10 maj me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, Procesi i tij i vetingut u krye nga trupa e përbërë nga Olsi Komici, Valbona Sanxhaktari dhe Firdes Shuli.

Petref Asllani e nisi karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1995 dhe punoi për më shumë se dy dekada si prokuror në Prokurorinë e Elbasanit.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë familjare të prokurorit Petref Asllani nga viti 2003 deri në fund të vitit 2019.

Skeda e pasurisë familjare të deklaruar nga prokurori Petref Asllani.

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2003, prokurori Petref Asllani zotëronte një pasuri prej 3 milionë lekësh, ndërsa në fund të vitit 2019, pasuria e tij familjare kap vlerën e 5.6 milionë lekëve.

Ai zotëron familjarisht pasuri të paluajtshme me vlerë 3.8 milionë lekë, likujditete bankare me vlerë 1.1 milion lekë, kursime në cash prej 600 mijë lekësh dhe automjet me vlerë 100 mijë lekë.

Të ardhurat familjare gjatë periudhës deklaruese janë 20.2 milionë lekë, nga të cilat 97% kanë si burim pagën e subjektit dhe 2.4% pagat e familjarëve.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 16 vite, asnjëra prej deklaratave nuk rezultoi me probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamur të kuq” burimet për blerjen e një apartamenti.

Subjekti Petref Asllani deklaroi në vitin 2012 blerjen e një apartamenti banimi në Elbasan me kontratë shitblerje të datës 25.9.2013. Në formular mungojnë burimet e krijimit, por subjekti ka pasur gjendje të akumuluar cash nga vitet e mëparshme, të mjaftueshme për të mbuluar këtë investim. Deklarimi është i paqartë lidhur me lëvizjen e likujditeteve në cash ndër vite.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Deklarata e pasurisë së vitit 2018

Deklarata e pasurisë së vitit 2019

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *