Skeda e pasurisë së deklaruar –Erind Reovica – Prokuroria e Fierit

Skeda
Prokurori i Prokurorisë së Fierit, Erind Reovica do të përballet të enjten më 3 shkurt me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i tij i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Suela Zhegu, Brunilda Bekteshi dhe Firdes Shuli. Erind Reovica e ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë si oficer i Policisë Gjyqësore në vitin 2005. Ai është emëruar prokuror në vitin 2014 dhe prej asaj kohe e ushtron funksionin në Prokurorinë e Rrethit Fier. Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar nga prokurori Erind Reovica nga viti 2005 deri në fund të vitit 2016. [Kliko për skedën në PDF] [caption id="attachment_82533" align="aligncenter" width="620"] Skeda e pasurisë së deklaruar nga prokurori Erind Reovica.[/caption] Në deklarimin për herë të parë në vitin 2005, prokurori Erind Reovica deklaronte pasuri me vlerë 11.5 milionë lekë, ndërsa në fund të vitit 2016, pasuria e tij familjare kap vlerën e 15.6 milionë lekëve. Në fund të vitit 2016, subjekti zotëronte familjarisht pasuri të paluajtshme me vlerë 9 milionë lekë, likujditete bankare prej 1.4 milionë lekësh, kursime në cash prej 1.5 milionë lekësh si dhe pasuri të luajtshme prej 852 mijë lekësh. Gjithashtu, Reovica deklaron një huadhënie me vlerë rreth 2.8 milionë lekë. Të ardhurat familjare për të deklaruara kapin vlerën e 3.2 milionë lekëve, nga të cilat 65% kanë si burim pagën e subjektit, 15% të ardhurat nga shitja e pasurisë së patundshme, 11% dhuratat në cash si dhe 7.6% nga pagat e familjarëve. Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 4 vite të deklarimit, dy prej deklaratave rezultuan me probleme. Subjekti Erind Reovica rezulton me burime të pamjaftueshme financiare në vitet 2014 dhe 2015, respektivisht në shumat 252,742 lekë dhe 735,611 lekë. Diferenca negative e vitit 2015 vjen nga fakti se as subjekti dhe as bashkëshortja e tij nuk deklarojnë asnjë të ardhur nga puna për vitin. Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamuj të kuq” kursimet e deklaruara para fillimit të detyrës si dhe një hua të dhënë. Në deklarimin Para Fillimit të Detyrës të bërë në vitin 2005, subjekti deklaron 60,000 euro gjendje cash nga kursimet nga puna e viteve 1997-2005. Kjo shumë ka shërbyer më pas si burim për blerjen e një apartamenti në vitin 2014. Subjekti deklaron huadhënie në shumën 18,000 euro në vitin 2014, shumë e cila rezulton e pakthyer deri në fund të vitit 2016. Deklarata e pasurisë së vitit 2005 Deklarata Para Fillimit të Detyrës Deklarata e pasurisë së vitit 2014 Deklarata e pasurisë së vitit 2015 Deklarata e pasurisë së vitit 2016 Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

Prokurori i Prokurorisë së Fierit, Erind Reovica do të përballet të enjten më 3 shkurt me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i tij i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Suela Zhegu, Brunilda Bekteshi dhe Firdes Shuli.

Erind Reovica e ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë si oficer i Policisë Gjyqësore në vitin 2005. Ai është emëruar prokuror në vitin 2014 dhe prej asaj kohe e ushtron funksionin në Prokurorinë e Rrethit Fier.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar nga prokurori Erind Reovica nga viti 2005 deri në fund të vitit 2016. [Kliko për skedën në PDF]

Skeda e pasurisë së deklaruar nga prokurori Erind Reovica.

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2005, prokurori Erind Reovica deklaronte pasuri me vlerë 11.5 milionë lekë, ndërsa në fund të vitit 2016, pasuria e tij familjare kap vlerën e 15.6 milionë lekëve.

Në fund të vitit 2016, subjekti zotëronte familjarisht pasuri të paluajtshme me vlerë 9 milionë lekë, likujditete bankare prej 1.4 milionë lekësh, kursime në cash prej 1.5 milionë lekësh si dhe pasuri të luajtshme prej 852 mijë lekësh. Gjithashtu, Reovica deklaron një huadhënie me vlerë rreth 2.8 milionë lekë.

Të ardhurat familjare për të deklaruara kapin vlerën e 3.2 milionë lekëve, nga të cilat 65% kanë si burim pagën e subjektit, 15% të ardhurat nga shitja e pasurisë së patundshme, 11% dhuratat në cash si dhe 7.6% nga pagat e familjarëve.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 4 vite të deklarimit, dy prej deklaratave rezultuan me probleme.

Subjekti Erind Reovica rezulton me burime të pamjaftueshme financiare në vitet 2014 dhe 2015, respektivisht në shumat 252,742 lekë dhe 735,611 lekë. Diferenca negative e vitit 2015 vjen nga fakti se as subjekti dhe as bashkëshortja e tij nuk deklarojnë asnjë të ardhur nga puna për vitin.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamuj të kuq” kursimet e deklaruara para fillimit të detyrës si dhe një hua të dhënë.

Në deklarimin Para Fillimit të Detyrës të bërë në vitin 2005, subjekti deklaron 60,000 euro gjendje cash nga kursimet nga puna e viteve 1997-2005. Kjo shumë ka shërbyer më pas si burim për blerjen e një apartamenti në vitin 2014.

Subjekti deklaron huadhënie në shumën 18,000 euro në vitin 2014, shumë e cila rezulton e pakthyer deri në fund të vitit 2016.

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata Para Fillimit të Detyrës

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al