Skeda e pasurisë së deklaruar –Silvana Pani –Prokuroria e Përmetit
Korrupsioni KPK Skeda Vendi

Skeda e pasurisë së deklaruar –Silvana Pani –Prokuroria e Përmetit

Prokuroria e Përmetit, Silvana Pani do të përballet të enjten me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e saj familjare nga viti 2003 deri në fund të vitit 2018.

Prokurorja Silvana Pani e Prokurorisë së Rrethit Përmet do të përballet të enjten më 1 tetor me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Trupa gjykuese që po kryen procesin e vlerësimit për të përbëhet nga Roland Ilia, Etleda Çiftja dhe Firdes Shuli.

Silvana Pani e ka filluar karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1995, duke punuar si prokurore në Përmet dhe në Gjirokastër. Pani ka qenë edhe drejtuese e Prokurorisë së Përmetit.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të prokurores Silvana Pani nga viti 2003 deri në fund të vitit 2018. [Kliko për skedën në PDF]

Skeda e pasurisë së deklaruar nga prokurorja Silvana Pani për vitet 2003-2018.

Në deklaratën e parë të dorëzuar në vitin 2003, prokurorja Pani deklaronte pasuri prej 2 milionë lekësh, ndërsa në fund të vitit 2018, pasuria e saj familjare kap vlerën e 13 milionë lekëve.

Ajo zotëron familjarisht pasuri të patundshme me vlerë 5.3 milionë lekë, likujditete bankare prej 1.8 milionë lekësh dhe pasuri të luajtshme prej 1 milion lekësh. Gjithashtu, subjekti dhe bashkëshorti i saj kanë deklaruar gjendje cash gjatë periudhës deklaruese, shumatorja e së cilës kap vlerën e 4.9 milionë lekëve.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 27.7 milionë lekë, nga të cilat 65% burojnë nga paga e Znj.Pani dhe 25% nga paga e bashkëshortit. Dhuratat në cash zënë gjithashtu rreth 5.3% të të ardhurave familjare.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 14 vite të deklarimit, njëra prej deklaratave rezultoi me probleme.

Në vitin 2007, subjekti dhe bashkëshorti i saj nuk deklarojnë të ardhura nga pagat, si rezultat i së cilës rezulton me diferencë negative për këtë vit.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi disa “flamuj të kuq”, të cilët lidhen me huatë, vlerën e një apartamenti si dhe me deklarimet e kursimeve në cash.

Më konkretisht, në vitet 2012 dhe 2013, bashkëshorti i Znj. Pani deklaron kthim borxhi përmes bankës në vlerat 3496USD dhe 850 mijë lekë. Këto detyrime nuk rezultojnë të deklaruara në vitet e mëparshme.

Bashkëshorti i subjektit deklaron gjithashtu dhurata në cash nga vëllai në vlerën e rreth 1.4 milionë lekëve.

Në vitin 2012, bashkëshorti i subjektit deklaron pagesën e një kësti për blerjen e një apartamenti, pa deklaruar vlerën e plotë të kësaj prone.

Një tjetër “flamur i kuq” lidhet me deklarimet e kursimeve në cash, ku ndryshe nga kërkesat e ligjit, deklarohen gjendjet në fund të vitit dhe jo shtesat apo pakësimet.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Deklarata e pasurisë së vitit 2018

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *