Këshilltarja ligjore Ana Golloshi gjatë seancës dëgjimore në Komisionin e Pavarur të kualifikimit, KPK, në 12.02.2019 | Foto : LSA
Analiza Korrupsioni KPA Në Fokus

Vendimi për Ana Golloshin, KPA: Hetimi i pasurisë nuk kufizohet te abuzimi me detyrën

Kolegji i Posaçëm i Apelimit arsyetoi kundër pretendimeve të ish-këshilltares ligjore, Ana Golloshi, se hetimi duhej të kryhej për kohën që ajo ishte në detyrë dhe u shpreh se pamjaftueshmëria e pasurisë nuk fokusohej posaçërisht te korrupsioni apo abuzimi me detyrën.

Këshilltarja ligjore Ana Golloshi gjatë seancës dëgjimore në Komisionin e Pavarur të kualifikimit, KPK, në 12.02.2019 | Foto : LSA

Kolegji i Posaçëm i Apelimit rrëzoi pretendimin e ish-këshilltares ligjore pranë Gjykatës Administrative të Apelit, Ana Golloshi se hetimi dhe rivlerësimi nuk duhej të kishin shkuar përtej kohës që subjekti kishte punuar në sistem apo se qëllimi i rivlerësimit ishte të vlerësonte korrupsionin në krye të detyrës.

KPA shprehet në vendimin e arsyetuar se hetimi i pasurisë “nuk lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me ushtrimin e detyrës së subjektit” dhe se dispozitat ligjore nuk kufizoheshin te korrupsioni apo abuzimi me detyrën.

“Kolegji vëren se dispozitat kushtetuese dhe ligjore të posaçme, që rregullojnë procesin e rivlerësimit për kriterin e pasurisë, në asnjë rast nuk e lidhin pamjaftueshmërinë e deklarimit me elementet subjektive të dashjes apo qëllimit në kuptimin penal të këtyre instituteve (korrupsionit dhe abuzimit me detyrën)”, thuhet në vendim.

Ana Kolloshi u shkarkua nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit më 13 shkurt 2019 pasi u gjet me probleme në kriterin e pasurisë. Sipas KPK, nga analiza financiare rezultoi se Golloshi dhe të afërmit e saj dispononin më shumë pasuri nga sa mund të dokumentonin.

Golloshi ankimoi këtë vendim në Kolegj, por trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, që shqyrtoi ankimin e saj i përbërë nga Sokol Çomo kryesues, Luan Daci relator dhe Albana Shtylla, Ina Rama e Natasha Mulaj anëtarë, vendosi në korrik 2020 të lërë në fuqi vendimin e KPK.

Kolegji, siç del nga vendimi i zbardhur, ka rrëzuar të gjitha pretendimet e Golloshit mbi shkelje proceduriale të Komisionit dhe po ashtu edhe pretendimet e saj për keqllogaritje të burimeve financiare.

Në vendimin e zbardhur, KPA vë në dukje se disa nga burimet financiare të pretenduara prej subjektit, si pensionet e vjehrrit dhe vjehrrës apo përfitimi i asistencës së papunësisë në Greqi, nuk ndryshonin rezultatin përfundimtar.

Kolegji ngjashëm si Komisioni përdori kundër argumenteve të Golloshit një analizë financiare të bërë prej saj. “Kolegji vëren se sipas aktit të ekspertimit të paraqitur prej vetë subjektit të rivlerësimit, znj. Ana Golloshi, rezultojnë diferenca të mëdha mes asaj që subjekti deklaron dhe asaj që ajo provon si burim të ligjshëm të pasurisë”, thuhet në vendim.

Kolegji vëren se edhe nëse merrej në konsideratë analiza e sjellë nga Golloshi, kjo e fundit rezultonte me një pasuri 174 herë më shumë se ajo për të cilën kishte burime të ligjshme dhe me diferencë negative prej 13.6 milionë lekësh.

KPA vlerësoi se shuma prej 330 mijë eurosh e pretenduar nga emigracioni nuk provohej dhe se rezultonin “diferenca të mëdha me të ardhurat e provuara e dokumentuara të ligjshme”.

“Duke u bazuar në “Dëshminë e sigurimeve dhe kontributeve sipas totalit të ardhura”, subjekti i rivlerësimit pretendon se të ardhurat nga emigracioni në Greqi arrinin shumën prej 129.439,79 eurosh, që janë më të larta se ato të konsideruara nga Komisioni, por Kolegjit i rezulton që gjithsesi janë me diferencë të madhe në raport me të ardhurat që ka deklaruar se ka krijuar në emigracion (sa më lart)”, thuhet në vendim.

KPA po ashtu ka rrezuar pretendimin e Golloshit se nuk kishte përdorur sistemin bankar për shkak të frikës në sigurinë dhe qëndrueshmërinë e tij. KPA e ka cilësuar të pabazuar edhe pretendimin se “Komisioni, në shqyrtimin e çështjes, nuk është udhëhequr nga parimi i objektivitetit dhe proporcionalitetit, duke cenuar rëndë garancitë e procesit të rregullt ligjor”.

Kolegji gjithashtu ka arsyetuar kundër pretendimeve të Golloshit se duke qenë këshilltare ligjore, nuk kishte pasur të njëjtat detyrime si gjyqtarët. “Rivlerësimi në vetvete nuk është i diferencuar me bazë funksionin e subjektit të rivlerësimit, por për shkak të funksionit, është i njëjtë për çdo subjekt rivlerësimi, dhe pavarësisht funksionit të subjekteve konkrete të rivlerësimit”, arsyeton KPA.

Në vendim KPA u mbështet mbi precedentin se asnjë e ardhur për të cilën nuk dokumentohej pagimi i tatimeve nuk do të konsiderohej e ligjshme.

“Nuk qëndron pretendimi i subjektit të rivlerësimit, znj. Ana Golloshi, se të ardhurat e pambuluara kanë pasur për burim punësimin e pasiguruar në emigracion, pasi këto të ardhura nuk përmbushin kriterin e pagës, si një e ardhur e ligjshme,” thuhet në vendim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *