Skeda e pasurisë së deklaruar –Edmond Hyka – prokuror i Apelit Tiranë

Skeda
Prokurori i Apelit të Tiranës, Edmond Hyka do të përballet të enjten me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e tij nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.

Prokurori i Apelit të Tiranës, Edmond Hyka do të përballet të enjten më 19 dhjetor me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Trupa gjykuese që po kryen procesin e vetingut për Hykën përbëhet nga Brunilda Bekteshi, Xhensila Pine, Olsi Komici.

Edmond Hyka ka punuar si avokat nga viti 1998 deri në vitin 2005; kohë kur u emërua prokuror në Prokurorinë e Apelit të Durrësit. Në vitin 2006, Hyka u transferua në Prokurorinë e Apelit të Tiranës dhe vazhdon ta ushtrojë funksionin në aty për 13 vjet.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të prokurorit Edmond Hyka nga viti 2005 deri në fund të vitit 2017. [Kliko për skedën në PDF]

Skeda e pasurisë së deklaruar nga prokurori Edmond Hyka nga viti 2005 deri ne fund të vitit 2017.

Ky raport është prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të pasurisë së këtij subjekti nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI. Ai ka për qëllim bërjen e transparencës mbi pasurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve që i nënshtrohen procesit të vetingut.

Të dhënat e analizuara nga BIRN tregojnë se prokurori Hyka zotëronte pasuri familjare me vlerë 16.6 milionë lekë në vitin 2005, ndërkohë që në fund të vitit 2017, pasuria familjare është dyfishuar në vlerën e 33.2 milionë lekëve.

Pasuria ndahet në 18.9 milionë lekë likuiditete bankare, 11.3 milionë lekë pasuri të paluajtshme, 1.9 milionë lekë kursime të akumuluara në cash dhe automjet me vlerë 980 mijë lekë.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 45 milionë lekë. Rreth 40% e të ardhurave kanë si burim pagën nga funksioni i prokurorit, ndërsa pagat e familjarëve zënë 21%. Rreth 30% e totalit të të ardhurave ka si burim të deklaruar dhuratat cash dhe trashëgiminë nga familjarët, ndërsa të ardhurat nga qiraja janë rreth 5%.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Nga 13 deklarata që iu nënshtruan kontrollit aritmetik/logjik, asnjëra prej tyre nuk rezulton me probleme.

Megjithatë, BIRN identifikoi “flamuj të kuq” nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, të cilat lidhen kryesisht me dhuratat në cash nga familjarët si dhe llogaritë e përbashkëta me familjarët.

Më konkretisht, nga viti 2005 deri në fund të vitit 2017, prokurori Edmond Hyka deklaron vlera të konsiderueshme të përfituara nga dhuratat e familjarëve ose trashëgimia nga babai. Vlera e përfituar nga këto burime është në total 13.7 milionë lekë.

Gjithashtu para fillimit të detyrës, prokurori Hyka dhe bashkëshortja e tij deklarojnë secili llogari të përbashkëta me prindërit respektivë. Bashkëshortja e prokurorit deklaron një depozitë prej 5 milionë lekësh me burim shitjen e pronave të nënës së saj, ndërsa mungon burimi për të ardhurat e babait të subjektit.

Duke qenë se ky raport bazohet në të dhëna statistikore të analizuara nëpërmjet një databaze, ai nuk nxjerr përfundime mbi pasurinë e subjektit nëse ajo është e ligjshme ose jo, por mëton të informojë publikun mbi pasurinë e deklaruar të zyrtarit publik nëpërmjet një formati të thjeshtë dhe të kuptueshëm grafik.

Deklarata Para Fillimit të Detyrës

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al