Skeda e pasurisë së deklaruar – Ardian Ylli – drejtues i Prokurorisë së Vlorës
KPK Skeda Vendi

Skeda e pasurisë së deklaruar – Ardian Ylli – drejtues i Prokurorisë së Vlorës

Drejtuesi i Prokurorisë së Vlorës Ardian Ylli do të përballet të hënën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Kjo është skeda e pasurisë së deklaruar prej tij nga viti 2003 deri në vitin 2017.

Drejtuesi i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Vlorë, Ardian Ylli pritet të përballet të hënën në orën 9.30 me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i rivlerësimit të subjektit është bërë nga trupa e KPK-së e përbërë nga Roland Ilia, Valbona Sanxhaktari dhe Olsi Komici.

Ylli e ka filluar karrierën në vitin 1994 në Prokurorinë e Përgjithshme, ndërkohë në vitin 1998 ai është emëruar Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës. Në vitin 2013 Ylli është transferuar si prokuror pranë Prokurorisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe në vitin 2015 është promovuar si drejtues. Në vitin 2017-të Ylli është komanduar si drejtues i Prokurorisë Vlorë.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të prokurorit Ardian Ylli nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017. [Kliko për skedën në PDF]

Ky raport është prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të pasurisë së këtij subjekti nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI. Ai ka për qëllim bërjen e transparencës mbi pasurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve që i nënshtrohen procesit të vetingut.

Të dhënat e mbledhura nga BIRN tregojnë që në vitin e parë të deklarimit si subjekt pranë ILDKPKI, prokurori Ardian Ylli ka pasur një pasuri të deklaruar prej 700,500 lekë, ndërkohë në vitin e fundit të deklarimit pasuria e tij familjare kap një vlerë prej 10.4 milionë lekë, duke regjistruar nga vitin 2003 deri në vitin 2017 një rritje prej 13.9 herë.

Në 31 dhjetor 2017 pasuria e deklaruar e subjektit përbëhet nga 2.1 milionë lekë likuiditete në bankë, 3 milionë lekë likuiditete cash, 327, 928 lekë pasuri të luajtshme dhe 4.3 milionë lekë pasuri të paluajtshme.

Të ardhurat familjare të subjektit gjatë periudhës së deklarimit kapin vlerën 36.4 milionë lekë, nga të cilat 17.6 milionë lekë vijnë nga paga si pasojë e funksionit të subjektit, 11.8 milionë lekë nga të ardhurat nga biznesi i familjarëve, 6.5 milionë lekë nga pagat e familjarëve dhe 520 mijë lekë fitime nga shitblerja e automjeteve.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Nga 14 deklaratat që iu nënshtruan kontrollit aritmetik/logjik, asnjëra prej tyre nuk rezulton me probleme.

Megjithatë, nga analiza cilësore e deklaratave të interesave private të subjektit u identifikuan një numër ‘flamujsh të kuq’ si më poshtë.

Gjatë periudhës deklaruese subjekti Ardian Ylli ka kredimarrje të shpeshta në institucionet financiare, për qëllim personal por dhe për zhvillim aktiviteti privat të familjarëve – shuma e marrë kredi në total është 14,137,346 lekë.

Në vitin 2017, deklarohet “huamarrje ne leke ne emër te djalit Ordis Ylli nga vjehrri i tij, me sasi te ndryshme ne muajin mars dhe ne vijim me qëllim investimin ne aktivitetin bar kafe – wine dhe bar, me deklarate huamarrje pa interes dt. 02.06.2017…, shlyer 1.5 milionë leke, detyrimi 1.5 milionë leke”.

Nga shitblerja e automjeteve janë realizuar fitime në shumën 520,000 lekë (400,000 lekë fitimi nga shitblerja brenda të njëjtit vit, sipas deklaratës Periodike/Vjetore 2006).

Gjendja Cash në fund të periudhës deklaruese është 3 milionë lekë nga kursimet e vitit 2017, ndërkohë që sipas nenit 4/1 të ligjit Nr.9049, datë 10.4.2003, “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë” i ndryshuar, kufiri i lejuar për t’u mbajtur Cash është 1,5 milionë lekë.

Duke qenë se ky raport bazohet në të dhëna statistikore të analizuara nëpërmjet një databaze, ai nuk nxjerr përfundime mbi pasurinë e subjektit nëse ajo është e ligjshme ose jo, por mëton të informojë publikun mbi pasurinë e deklaruar të zyrtarit publik nëpërmjet një formati të thjeshtë dhe të kuptueshëm grafik.

Deklarata e pasurisë për vitin 2003

Deklarata e pasurisë për vitin 2004

Deklarata e pasurisë për vitin 2005

Deklarata e pasurisë për vitin 2006

Deklarata e pasurisë për vitin 2007

Deklarata e pasurisë për vitin 2008

Deklarata e pasurisë për vitin 2009

Deklarata e pasurisë për vitin 2010

Deklarata e pasurisë për vitin 2011

Deklarata e pasurisë për vitin 2012

Deklarata e pasurisë për vitin 2013

Deklarata e pasurisë për vitin 2014

Deklarata e pasurisë për vitin 2015

Deklarata e pasurisë për vitin 2016

Deklarata e pasurisë për vitin 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *